alevi arkadaş
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6
 1. #1

  Standart Cemde yapilan 12 hİzmetİn anlami ve gÖrevlerİ


  Cemde 12 Hizmet
  yapilan 12 hİzmetİn anlami ve gÖrevlerİ">www.vbulletin-turko.com - Cemde yapilan 12 hİzmetİn anlami ve gÖrevlerİ
  Dertli DivaniDertli Divani

  A L E V İ ? B E K T A Ş İ L İ K
  Cemde 12 Hizmet


  Değerli Canlar;

  Cemlerimizde 12 hizmetin nasıl bir düzen içinde, hangi sırayla, hangi gülbenkler, duaz-ı imamlar okunarak yürütüldüğünü anlatmak üzere yazıya geçirdiğim bu bilgilerin yurt içi ve yurt dışındaki genç kuşaklarımızın Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünü öğrenmesine yardımcı olmasını diliyorum.  Cem için canlar toplandığı zaman cemi yöneten Baba: (veya Dede) "Erenler, 12 hizmete başlamadan önce birbiriyle küskün, dargın var mı? Alacağınız, vereceğiniz, davanız var mı?... Yoksa herkes birbirinden razı mı?" diye sorar. Canların birbirlerinden razılıkları varsa hep bir ağızdan "Allah eyvallah" derler. Küskün, dargın veya herhangi bir sorun varsa davacı hemen yerinden kalkıp meydana gelir niyaz eder ve darda(ayakta) şikayetini sorununu dile getirir.Bu arada ilgili kişiler de Dede tarafından meydana çağrılır ve onlar da aynı şekilde gelirler.

  Tüm canlar edep-erkan olur. Davalılar teker teker dinlenir ve sorunu Dede canlarla birlikte çözer. Ceme inanarak gelen canların derdi, problemi ne olursa olsun çözümsüz değildir. Davalıların hakları neticeye bağlanıp barış sağlandıktan sonra dardan boş inilmeyeceğinden dolayı ya cem erenlerinin verdiği bir sitem (ceza) olarak ya da dardaki canlar gönüllerine bırakılarak bir lokma veya dergaha bağış yapmaya ikrar verirler. ?Dede dardaki canlara şu gülbengi okur:

  ?Allah Allah Hak erenler durduğunuz dardan gördüğünüz didardan mahrum eylemeye. Anlamak dinlemek müyesser eyleye. Korktuğunuza uğratmaya, umduğunuza nail eyleye. Birlik ve beraberliğinizi daim eyleye. Eksiklikleri tamama yaza. Dil bizden nefes Pir Hacı Bektaş Veli?den ola. Gerçeğe hüü...? der ve dardakiler meydana niyaz eder, yerlerine geçerler. Dede cem erenlerinden ?Erenler,canlar cümleniz birbirinizden razı mısınız?? diye tekrar rızalık ister. Canlar: ? Allah Eyvallah razıyız? der ise; Dede de ?Hak erenler cümlenizden razı olsun" der ve ?hizmet sahipleri hizmetine baksın" diye buyurur.
 2. #2
  Gözcü: ?Marifete hüü...? der ve canlar edep-erkan (iki diz üstü) otururlar.

  Bazı yörelerde 12 hizmetliler saz eşliğinde deyişle teker teker çağrılır ve sırayla meydana niyaz edip dara dururlar. Bazı yörelerde de gözcü sağ başta olmak üzere 12 hizmetliler hep birlikte dara dururlar. Gözcü: ?12 Hizmetlerimizin kabulüne gönül birliğiyle diyelim Allah Allah? der, ve Dede şu gülbengi okur: ?Bismi Şah Allah Allah... Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin ve Kırkların hürmetine...12 İmam, 14 Masum-u pak, 17 Kemerbest ve Kerbela Şehitlerinin hürmetine... Erenlerin, Evliyaların, Aşıkların ve Sadıkların hürmetine... Hak erenler dilde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı vere... Gözcü Karaca Ahmet?in Ve 12 Hizmet sahiplerinin de hizmetleri kabul muratları hasıl ola... Eksiklerimiz tamama yazıla. Hz .Pir Divanına kaydola.. .Nur-u Nebi Keremi Ali Pirimiz Hacı Bektaş Veli... Dil bizden nefes Şahı Şehidi Kerbela?dan ola. Gerçeğe hüü...?

  Bu gülbenk?den (dua) sonra hizmetliler meydana eğilip niyaz eder ve yerlerine geçerler. İlk hizmet sahibi Seyyid Farraş (süpürgeci) meydana gelir. "Hü" der, eğilir meydanı süpürür, sembolik olarak çulun (meydandaki halı, kilim v.b.) ucunu kaldırıp altına doğru "sırrı sır edenin demine hüü" deyip süpürgeyi üç defa ?Allah,Muhammet, ya Ali? diye meydana çaldıktan sonra dara durur, süpürgeyi sol koltuğuna alır ve "hü" diyerek şu duayı okur: "Hamdülillah Pirimiz ol Hz.Bektaş?idir. Üstadımız Al-i Muhammed'den Seyyidi Farraş?idir Bercemal-i Muhammed Kemal-i İmam Hasan Şah Hüseyin Ali Ra Bülend'e salâvat"der. Tüm canlar: "Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'in ve ala Ali Muhammed" diye salavat getirir.

  Bu Hizmeti Üç Bacı yapıyorsa yine aynı şekilde ?hüü? diye meydana gelip, sırayla her biri birer defa süpürgeyi meydana çalarken ?Allah, Muhammet, ya Ali? dedikten sonra ?Destur-u Pir...Biz üç bacıyız, Güruhu Naciyiz, Kırklar Meydanında Süpürgeciyiz... Süpürgeci Salman ,Kör olsın Yezid-i Mervan, Zuhur eyleye Mehdi-yi sahip zaman... Nefes pir?dendir. Hü pirim hüü...?derler ve Dede?de şu gülbengi okur: "Allah Allah. Seyit Farraş efendimizin hüsnü himmet ve hidayeti üzerimizde hazır ola. Hizmet sahibi (sahipleri) hizmetinden şefaat bula. Nur-u Nebi Kerem-i Ali Pirimiz Üstadımız Hacı Bektaş-ı Veli. Gerçek erenlerin demine hüü."

  Süpürgecinin hizmetini tamamlamasından sonra, ibriktar (Salman-Pak) bir kadın bir erkek iki kişi el suyu alır gelir hüü diye meydana eğilip karşılıklı diz çökerler. Birbirlerinin ellerine üç defa ?Allah Muhammet ya Ali? diyerek su dökerler sonra Dede' den itibaren ilk halkada oturan canların ellerine su dökmeye başlar. Bu bittikten sonra da hizmetliler dara durup şu duayı okurlar:

  Destur-u Pir. Hüü... Men Ğulam-ı Hayderi?yem etmenem Adu'dan havf-i pak Kırklar meydanında Pirimiz üstadımız Selman-ı Pak, ber cemal-i Muhammed Kemal-i Hasan, Şah Hüseyin Ali Ra Bülend'e Salavat." (*) Tüm canlar: ?Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'in ve ala Ali Muhammed? derler Dede de şu gülbengi okur:

  "Allah Allah. Salman-ı Pak efendimizin hüsnü himmet ve hidayeti üzerimizde hazır ola. Hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat bula. Dil bizden nefes kutbu alem Hacı Bektaş-ı Veli'den ola. Gerçeğe hüü..."

  Meydancı postu-seccadeyi- alıp, ?Hüü Erenler Hak Muhammet Ali Hizmeti geliyor? diye birer adım atarak üç defa tekrar eder darda durur ve Dede şu gülbengi okur; ?Bismi Şah Allah Allah? Bu post Hak Muhammet Ali?nin, Hünkar Hacı Bektaş Veli?nin 12 İmamların Postu... Kamber Ali Sultanın sermiş olduğu post ola. Hizmet sahibinin hizmeti kabul muradı hasıl ola. Dil bizden nefes pirimiz Hacı Bektaş Veli?den ola. Gerçeğe hüü... Meydancı postu serer niyaz eder yerine geçer.

  Çerağcı (delilci) meydana gelir. O arada Gözcü: "Marifete Hüü..." der ve Bacılardan isteyen ayağa kalkar Fatima Ana darında durur isteyen edep-erkan oturur. Delilci çerağı Dede'nin bulunduğu yere yakın serili postun üzerine koyup dört köşesine niyaz eder, ayağa kalkıp dara durur. Tüm canların duyabileceği sesle okumaya başlar. ?Destur-u Pir... Bismişah...

  Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru, içinde ışık bulunan bir kandil yuvasına benzer, o ışık bir cam içindedir. Cam ise sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu ne yalnız doğuda ne de yalnız batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile, neredeyse yağın kendisi aydınlatacak. Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah insanlara misaller verir, O her şeyi bilir." (Nur suresi ayet 35)

  Ardından eğilip çerağı uyandırır (yakar). Çerağı yakarken iki diz üzeri oturur ve okumaya devam eder: ?Allahümme salli ala seyyidina Muhammet Mestafa, İmam Aliyel Murteza, Hatice-i Kibriya, Fatima-i Zöhre, İmam Hasan Hulki Rıza İmam Hüseyni Kerbela, 12 imam 14 masum-u pak 17 Kemerbest?? der ve çerağı yakma işi bittikten sonra tekrar okumaya başlar: "Çerağı ruşen, fahri dervişan, himmeti pirân, piri Horasan, küşad-ı meydan, kuvve-i abdalan, kanun-u evliya, gerçek erenlerin demine hüü?. Bunları da okuduktan sonra çerağcı: ?Allah, Muhammet ya Ali? diyerek çerağın sağına, soluna ve önüne üç defa niyaz eder, ayağa kalkar ve üç adım geri çekilir, meydanın orta yerinde dara durup şu duazı okur:  "Çün çerağ-ı Fahr uyandırdık Hûda'nın aşkına

  Seyyid-i Kevneyn Muhammed Mustafa'nın aşkına  Saki-i Kevser Aliyye'l Murtaza'nın aşkına

  Hem Hatice Fatıma Hayrün'nisâ'nın aşkına  Şah Hasan Hulki Rıza hem Şah Hüseyn-i Kerbela

  Ol İmam-ı etkiya Zeynel Aba'nın aşkına  Hem Muhammed Bakır ol kim Nesl-i Pâki Murtaza

  Cafer-üs Sâdık îmam-ı Rehnüma'nın aşkına  Musa-i Kazım İmam-ı serfiraz-ı ehl-i Hak

  Hem İmam-ı Ali Rıza Sabira'nin aşkına

  Şah Taki ve Ba Naki hem Hasan-ül Askeri

  Ol Muhammed Mehdi-i Sahib Liva'nın aşkına  Pirimiz Üstadımız Bektaş Veli'nin aşkına

  Haşredek yanan yakılan aşikan'ın aşkına",  "Ber Cemali Muhammed Kemali İmam Hasan Şah Hüseyin Ali Ra Bülend'e salâvat"

  Tüm canlar: ?Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali Muhammed? der ve Dede şu gülbengi okur:

  "Allah Allah. Akşamlar hayır ola, hayırlar fetih ola, şerler def ola. Münkirler mat, münafıklar berbat ola. Meydan aydın gönüller şad ola. Cabir Ensar efendimizin hüsnü himmet ve hidayeti üzerimizde hazır ola. Hak erenler cemi cümlemize birlik, dirlik, düzen ihsan eyleye. Nur-u Nebi Kerem-i Ali Pirimiz Hacı Bektaş Veli gerçek erenlerin demine hüü..??

  Bu duayla birlikte Zakirler hemen sazı alır, üç duaz okurlar:

  1.

  "Hata ettim Hûda yaktı delili

  Muhammed Mustafa yaktı delili

  Ol Ali Aba'dan Haydar-ı Kerrâr

 3. #3
  Aliyyel Murtaza yaktı delili
  Hatice tül Kübra Fatıma Zehra

  Ol Hayrün Nisa yaktı delili

  Hasan'in aşkına girdim meydana

  Hüseyn'i Kerbela yaktı delili

  İmam Zeynel, İmam Bakır-ı Cafer

  Kazım Musa Rıza yaktı delili

  Muhammed Taki'den hem Ali Naki

  Hasanü'l Askeri yaktı delili

  Muhammed Mehdi-i sahib-i zaman
  Eşiğinde ayet yaktı delili

  Bilirim günahım hadden aşıptır

  Hünkar-ı Evliya yaktı delili

  On iki İmamlardan bu nur Hatayı

  Şir-i Yezdan Ali yaktı delili"  "Yaktı delili" nakaratı ikinci söylenişinde "kurdu bu yolu" ve üçüncü söyleyişinde de "kabul eylesin" denilerek duaz üç defa söylenebilir. Ya da aşağıdaki duazlar, bunların dışında başka duazlar da okunabilir.

  2.

  Alim Hasan Hüseyin Zeynel-i Bakır

  Cafer Kazım Musa Rızaya zikir

  Taki Naki Askeri Mehdi?ye şükür
  İbrahim?in dest-i damanı Haydar

  3.

  Muhammet Mustafa hem Murtezayi
  Hatice Fatima Hayrün nisayi
  Şah Hasan Hüseyin Zeynel Abayi
  Bakır Cafer Kazım Musa Rızayi  Taki Naki Askeri Mehdi livayi

  Ondört masum-u pak piri sefayi

  Sev bunları eyle hem ilticayi

  Dilersen Hürremi derde devayi

  Duazlar bitince Zakirler sazlarının üzerine hafif eğilir, ?diyelim Allah Allah? derler Dede şu gülbengi okur:

  "Allah Allah... Hizmetleriniz kabul ola. Muradlarınız hasıl ola. Muhammed Ali, Ehl-i Beyt katarlarından, didarlarından ayırmaya. Adlarını zikrettiğiniz on iki imamların himmeti üzerinizde ola. Diliniz dert görmeye. Hak erenler cümlemizi delili şah-ı Merdan?dan ayırmaya. Dil bizden nefes Hazret-i Pir Hacı Bektaş-ı Veli'den ola. Gerçek erenler demine hüü."

  Burada gözcü "dâr çeken didar göre erenler sefasına ere? der, Ayaktaki ve edep-erkanlı canlar rahat otururlar böylece meydan açılmış olur.

  Bundan sonra Balım Sultan muhabbeti yapılır. Yani sohbet yapılır, aşıklar deyişler söylerler.

  Eşik-beşik yoklaması ya da seyran denilen aradan sonra tekrar aşıklar üç deyiş bir duaz okurlar. Duaz?dan sonra Dede'nin gülbengini takiben edep-erkan bozulmadan aşıklar sazlar eşliğinde MİRAÇ okurlar:

  Miraçname

  "Miraç okudu Cebrail

  Muhammet Mustafa mah-i

  Hak emrine oldu kail

  Eyledi hem azm-i rah-i

  Gaip'den yandı bir çırak

  Çünkü yakın oldu ırak

  Cebrail getirdi Burak

  Bindi ol Habib-ullah'i

  Burak kadem bastı arşe

  Erişti Fevk ile Ferşe

  Hak kadirdir cümle işe

  Eyledi bu gez-nigah-i

  Bir nida erişti Hak'dan

  Ya Muhammed in Burak'dan

  Göz kamaşır şerer-nak'dan

  Müminlerin kıblegah-i

  Yolda ırasd geldi bir şir

  Ya nedir bu işe tedbir

  Hatemini ağzına ver

  Sundu iki cihan şah-i

  Çıktı sidrel mintihayâ

  Erişti il-a nihaya

  Kavuştu sırr-ı hüdaya

  Seyretti cemalullah-i

  Onda gördü bir nevcivan

  Yüzü şems-i mahi taban

  Cemaline oldu hayran

  Nazar kıldı al-allahi
  Sordu doksanbin kelamı

  Hak ile Nik namı

  Bir dem eyledi eramı

  Bu ne sırdır ya ilahi

  Gaibden geldi yeşil el

  Verdi si-pare engür asel

  O demde gördü bir mahvel

  Selman'ın şey'en lillahi

  Ayak üste kalkar server - (Canlar hep birlikte ayağa kalkarlar)

  Oldu gönül gözü enver

  Sır ile oldu münevver

  Dedi bu hikmet ilahi

  Oldu Mirac'ın mübarek
  Hak kıldı Kur'an Tabarek

  Şanına levlak-e levlak

  Padişahlar padişah-i

  Vardı kırkların cemine

  Oturdu hak makamına

  Hüü... dedi gerçek demine--- (Canlar edep-erkan otururlar)

  Dem be dem resulullahi

  Buyurdu ol nuri vahid

  Size armağan bu tevhid

  Cümlesi de oldu sacid ---- (Herkes meydana eğilir, niyaz olur ve doğrulur, aynı anda

  Zikretti kelam ullahi Semahçılar hızlı çark şeklinde semaha kalkarlar)

  Kırklar bir şerbet içtiler

  Can ile baştan geçtiler

  Cezbe-i aşka düştüler

  Ettiler Kırklar semahı

  Gözleri kurret-el ayn

  Ali bin Hasan Hüseyin

  İmam Zeynel-ı Abidin

  Güruh-u Naci Güvahı

  İmam Bakır İmam Cafer

  Kazım Musa Rıza Server

  Şah Taki ba Naki Asker

  Muhammed Mehdi penah-i

  Ata bahş eyle lütfundan

  Dur eyleme rahmetinden

  Mahrum koyma şefaatinden

  Geda Fevzi pür günahı"

  "Hüü diyelim Allah Allah". (Semahçılar safta durur.) Ve Dede şu gülbengi okur:

  "Allah Allah. Semahlar saf ola, günahlar af ola, semahlar Kırklar semahı ola, dil bizden nefes Şah-ı Şehid-i Kerbela'dan ola, gerçek Erenlerin demine hüü."

  Dedenin gülbenginden sonra, tekrar iki veya üç semah yapılır. Bu semahlar hangi yöreye ait olursa olsun fark etmez.

  SEMAH 1 - Ağırlama

  Başım açık yalın ayak yürüttün
  Sen merhamet eyle leb-i balım yar

  Yüreğimi ceviz gibi çürüttün
  Senin aşkın büktü kad-di dalım yar
  Çektirme cefalar yandırma nara
  Yitirdim aklımı oldum divane
  Köşe-i vahdette koyma avare
  Darül-aman Cemalettin Veli?m yar
  Sıtkı yakma ömrün kal-ı kıl ile
  Hazine bulunmaz kuru fal ile
  Yırtık gömlek ile eski şal ile
  Daha böyle nasıl olur halim yar


  SEMAH 2 - Yürüme

  Kerbela çölünden sökün mü geldin
  Ne yaman firkatli ötersin turnam
  İmam Ali katarına u*****

  Kırkların semahın tutasın turnam

  Kırklar senin ile biledir bile

  Yediler hizmetin ol mail ola

  Ol Hızır nebi de yardımcın ola

  Güruhu naciye yetesin turnam

  Evel bahar yaz ayları doğanda

  Semah tutup gök yüzüne ağanda

  Yavru şahin tellerine değende

  Ali?m dost dost diye ötesin turnam

  Ali?nin avazı sende bulundu

  Ne yaman ötersin bağrım delindi

  Ol Pir?den bir haber al da gel şimdi

  Gönlümün gamını atasın turnam
  Dedemoğlu durmuş hattini yazar

  Oturmuş ağ devin bendini çözer

  Mecnun leyla için çölleri gezer

  Can ver ki canana yetesin turnam


  SEMAH 3 - Yeldirme
  Derdim ondur çün dokuzun
  Diyemezem ağ yara ben

  Sekizinde kaldı aklım

  Yedisinde avare ben

  Çün altısı bende ise

  Beşte çekmenem elem

  Dörtde hüdam lütfeylerse
  Üçte bulam çare ben

  Der Nesimi çün bu gönül

  İkilikten hali değil

  Onun için gece gündüz

  Yalvarırım bire ben

  Burada aşıklar hü diye hafif eğilir ve semahçılar safta toplanırlar Dede yine şu gülbengi okur;
  ?Bismi şah Allah Allah Semahlar saf ola,günahlar af ola.semahlarımız kırklar semahı ola. rehberimiz on iki imam yardımcımız hak ola.dil bizden nefes Hünkar Hacı Bektaş Veli?den Ola gerçeğe hüü...?

  Semahçılar meydana niyaz ederler ve yeni semahçı yada aynı canlar son semah için darda durur, ritme göre semah yaparlar.

  Semah

  Nenni de nenni nenni -------- ( Darda durarak kollar hareket eder )

  Dost nenni nenni,has nenni nenni

  Bugün yasta gördüm zülfü siyahım

  Gülmedi sultanım bilmem ne haldir

  Halim arz eyledim bile ahvalim

  Sormadı sultanım bilmem ne haldir

  Nenni de nenni nenni

  Dost nenni nenni,has nenni nenni

  O sultanı aşıklardan sorarım

  Bugün dünya yarın ahret ararım

  Aşkına kıldığım sabrı kararım

  Kalmadı sultanım bilmem ne haldir

  Nenni de nenni nenni

  Dost nenni nenni,has nenni nenni

  Senin aşk ucundan od?a yandım men ----------( Yürüme-Yürüyüşe geçilir )

  Men öldürüp etme ara yerde kan

  Gözlerimde fer yok dizimde derman

  Kalmadı sultanım bilmem ne haldir

  Kalmadı sultanım bilmem ne haldır

  O sultandır hayr işlerin sebebi

  Anlının nurunda gördüm habibi

  Yaralara merhem saran tabibi

  Sarmadı sultanım bilmem ne haldır

  Sarmadı sultanım bilmem ne haldir

  Veli?m hü der aklım başımdan gitti

  Sağlığımda beni salacak etti

  Cenazen kılarım deyi vaad etti

  Kılmadı sultanım bilmem ne haldir

  Kılmadı sultanım bilmem ne haldir

  Semah

  Gece gündüz durmaksızın -----------( Yeldirme-Hızlanma- çark etme )

  Yoluna revanız senin

  Her yerde hazır nazırsın

  Sensin mabudu cümlenin

  Ezel ebed sensin gaffar

  Varlığın bizim ile var

  Gel ihsan eyle güzel yar

  Bize gevheri madenin

  Muhammed Ali nurundur

  Bektaş-ı Veli sırrındır

  Bu senin gizli varındır

  Gördük dirar-ı cemalin

  Dertli Divani?ye himmet

  N?ola dilber kıl hidayet

  Bakidir nur-u velayet

  Şahidi kur-an-ül mubin --- Semahçılar safta toplanıp dara durur ve aşıklar ?hüü diyelim Allah Allah? derler. Dede tekrar şu gülbengi okur ?Bismi Şah Allah Allah... Semahlar saf, günahlar af ola. Semahlar kırklar semahı ola. Hizmet gören canların hizmetleri kabul, muratları hasıl ola. Dil bizden nefes şahı şehidi Kerbela?dan ola .Gerçeğe hüü...?  Semahçılar Gözcü ile birlikte meydana diz çöker ve tevhit okunur.Bu tevhit 12 imamların isminin geçtiği ya da herhangi bir tevhit olabilir. Saz eşliğinde okunur.  Tevhit  Allah Allah İllallah

  La ilahe illallah

  Ali Mürşit güzel şah

  Şahım eyvallah eyvallah

  La ilahe illallah

  Hak Muhammet Ali dostum

  Kerem kılmak size geldi

  Hariciler Mansuru astı

  Nesimi?yi yüze geldi

  ? ? ?

  Fatma ana firkate düştü

  Uçmak kapıların açtı

  İmam Hasn Zehir içti

  Münafıktan ceza geldi

  ? ? ?

  N A K A R A T

  Şimir mervan karşı geldi -Doost doost dost kurban

  Kerbela al kanla doldu - Piir piir pir kurban

  Şah Hüseyin Şehid oldu

  Yezitlerden ceza geldi

  ? ? ?

  Aktı İmamların kanı

  İmam Zeynel Mürüvvet Kanı

  Ana rahminde zindanı

  Levh-i kalem mi yaza geldi

  ? ? ?

  N A K A R A T

  Ol münafık yüzü kara ?doost doost dost kurban

  Kast eyledi imam Bakıra ? Piir piir pir kurban

  Emreyledi İmam Cafere

  Denizi yutmağa geldi

  ? ? ?

  Didar gözleri gözümden

  Sevdası gitmez özümden

  İmam musa-i Kazım?dan

  İmam Ali Rıza geldi

  ? ? ?

  N A K A R A T

  Taki?nin darına durduk ? Doost doost dost kurban

  Naki?ye can feda kıldık ? Piir piir pir kurban

  Kend-i özümüzden sitem sürdük

  Can cesetten teze geldi

 4. #4
  Hasan-ül Askeri sensin

  Erenlere mihr-i kansn

  Mehdi-i sahip zamansın

  Aliyel murteza geldi

  Hünkarı evliya geldi

  N A K A R A T

  Hüseyn?im der yare neden (Sazlar çalınmadan bu son dörtlük şiir formunda okunur )

  Yaralandık çare neden

  Konan göçtü bu haneden

  Şimdi sıra bize geldi

  Yine Aşıklar ?gönül birliğiyle diyelim Allah Allah? derler ve Dede şu gülbengi okur;

  ?Bismi Şah Allah Allah.Üçlerin,Beşlerin Yedilerin,Kırkların Hürmetine... 12 İmam,14 Masum-u Pak 17 Kemerbestlerin hürmetine...Erenlerin , Evliyaların, Aşıkların Ve Sadıkların hürmetine Hak erenler yapılan hizmetleri divanı dergahına kayd eyleye. Cemimiz kırklar cemi, semahlarımız kırklar semahı ola. Eksiklerimizi Hak erenler tamama yaza, taklidimizi tevhide kaydeyleye. Nur-u Nebi Kerem-i Ali gerçek erenlerin demine hüü...?

  Semahçılar ve gözcü ?miracınız kutlu olsun? diyerek birbirleriyle niyazlaşır ve meydana niyaz edip yerlerine geçerler.

  Bundan sonra SAKKA suyu dağıtılması için Sakkacı meydana gelir. Çok kalabalık ise iki kişi de yardımcı olarak ellerinde birer tas su ile meydana gelirler. Ayaklar mühürlü bir şekilde yere inmeden hafif eğilerek ?hüü? der ve doğrulup şu duayı okur:

  ?Destur-u Pir... Bismişah...
  Biz Her canlıyı sudan yarattık (Enbiya suresi ayet 30)

  Tüm dertlere derman, içenlere ab-ı hayat olsun.

  Selam olsun İmam Hasan Şah Hüseyin?e

  Ve İmam Hasan Şah Hüseyin?in evladına!..

  Lanet olsun İmam Hasan Şah Hüseyin?in katillerine

  Ve onların izinde gidenlere!..

  Lütfuna muhtacız eyle ihsan ya Hüseyin

  Derdimize senden derman eyle derman ya Hüseyin!..

  Gayriye muhtaç kılma aşıkanı eleman

  Sen medet kıl bizlere her vakit her an ya Hüseyin!..

  Sad Hazaren lanet olsun ol sapıtmış güruha

  Ki şehit kıldılar onlar seni ya Hüseyin!..

  İsmi Pak'ın hürmetine zikredeni koyma zulmette

  Ver muradın gözü kan-yaş ağlayanın ya Hüseyin!..
  İznin ile su getirdim aşkına vermek için

  Aşkınla içenlere kıl ab-ı hayat ya Hüseyin!.."

  Sakkacılar "bir su veririm İmam Hasan Şah Hüseyin aşkına" diye diye Dede'den itibaren bütün canlara ya da üç cana birer yudum su içirirler. Sonra meydana gelir, kendileri de birbirlerine birer yudum su içirir, tek kişiyse kendisi bir yudum içer.

  Sonra dara durur, sakkacı "Bel mezit? der canlar da lanetullah kavmel Yezid" derler. Anlamı: Su Hayattır ve bu suyu Hüseyin?e vermeyen Yezid?e ve ona taraf olana lanet olsun.

  Sonra canların üzerine üç tarafa elle su serpilir. Serperken de sakkacı ?Ya ilahi kıl şefaat katresinden düşene dü cihanda ver muradın ya Hüseyin çağıranın? der

  Hemen tekrar dara gelirler, "hüü" diyerek şöyle devam eder:
  "Ya ilahi ver muradımız Mustafa'nın aşkına

  Saki-i kevser Aliyyel Murtaza'nın aşkına

  Hem Hatice Kibriya, Fatıma Hayrün nisa

  İmam Hasan, Şah Hüseyn-i Kerbelanın aşkına
  İmam-ı Zeynel Aba , Muhammet Bakır Düca
  İmam Cafer, Musa Kazım, Ali Rıza'nın aşkına
  İmam Taki, Ali Naki, Hem Hasan-ül Askeri

  İmam Muhammed Mehdi Sahip Liva'nın aşkına

  İki gönülü bir eden Şah-ı Merdan-ı Ali

  Pirimiz Üstadımız Bektaş Veli?nin aşkına?
  "Ber Cemal-i Muhammed Kemal-i İmam Hasan Şah Hüseyin Ali Ra Bülend'e salavat... Diyelim Allah Allah!.."
  Burada Dede şu gülbengi okur:
  "Allah Allah... Ya ilahi secdeye inen canları katar-ı Ehlibeytten güruh-u Naci zümresinden ayırmaya, saki-i kevser Aliyyel Murtaza, yapılan hizmetleri hak makbul Divan-ı Dergah'ına kayt eyleye, hizmet sahipleri hizmetinden şefaat bula. Dil bizden nefes Şah-ı Şehid-i Kerbela'dan ola. Gerçek erenlerin demine Hüü."

  Daha sonra Lokmacı (sofracı) sofrayı alır, meydana gelir ve şu duayı okur.

  ?Evel Allah diyelim, kadim Allah diyelim,

  geldi Ali sofrası, Şah versin biz yiyelim

  demine hü diyelim.

  Sofra aldım destime haktan hidayet isterim

  cümle cem erlerinden nasip nusret isterim

  Allah ulu, sofra dolu, Pirimiz Hacı Bektaş Veli Allah, Muhammet, ya Ali?

  diyerek sofrayı meydana serer, lokmalar birer birer sofraya canların yardımıyla getirilir. Sonunda lokmacılar: "Hak yetirsin" der ve tüm canlar "Er Hak bereket versin" derler.

  Lokmacı: "lokmaların kabulüne diyelim Allah Allah" der. Dede de şu gülbengi okur:

  "Bismi şah Allah Allah...

  Nur-u Hüda, Muhammed Mustafa İmam Aliyyel Murtaza

  Hatice tül Kübra Fatima Zehra hürmetine erişe rıza...... (canlar Allah Allah der)
  Nur-u İmam Hasan Hulki Rıza, Şah Hüseyni Kerbela

  İmam Zeynel-i Aba ,İmam Bakır-ı Düca hürmetine erişe rıza.........( ? )
  Nur-u İmam Cafer-i Sadık rehnüma, İmam Musa-i Kazım,

  İmam Ali Rıza Şahı şehidi Horasan hürmetine erişe rıza.......... ( ? )
  Nuru İmam Muhammed Taki İmam Aliyel Naki İmam Hasan-ül Askeri

  İmam Muhammed Mehdi-i Sahi Liva hürmetine erişe rıza........ ( ? )

  Allah Allah! Lokmalar kabul, muratlar hasıl ola, yiyene helal yedirene delil ola......( ? )

  Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz Hacı Bektaş Veli,

  Divan-ı Dergah'ında kabul eyleye..... ( ? )

  Dil bizden nefes Şah-ı Şehid-i Kerbela'dan ola.

  Gerçek Erenlerin demine hüü??
  dedikten sonra lokmalar canlara pay edilir. Lokmacı: "Canlar elimizde yoktur okka terazi, herkes hakkına oldu mu razı" diye üç defa sorar. Bütün canlar rızalık getirdikten sonra Dede herhangi bir cana şah lokmasını verip destur der ve cemdeki canlar lokmalarını yemeye başlarlar.  Lokmalar yendikten sonra lokmacı: "lokmalarımızın kabulüne diyelim Allah Allah" der ve Dede şu gülbengi okur:

  "Allah Allah...

  Şebber ve Şübber mürşid ve rehber sundular kevser

  Elhamdülallah, elhamdülallah ------- (canlar da bir defa elhamdülillah der)

  Sofra Ali'nin nimet Veli'nin

  Elhamdülallah, elhamdülallah --------- (canlar da söyler)

  El fakr-ül fakir, Haşimi zikir bu deme şükür

  Elhamdülallah, elhamdülallah -------- (canlar da söyler)

  Her kim yetirdi taam, ona cehennem haram

  Yardımcımız olsun On iki imam ------- ( canlar Allah Allah der)

  Lokma hakkına, evliya keremine, cömertler cemine, gerçek erenler demine hüü!"

  Dedenin gülbenginden sonra gözcü "dâr çeken didar göre, erenler sefasına ere" der.  Bu arada son olarak Kaygusuz lokması yenir ve sofra toparlanır. Süpürgeci meydanı tekrar süpürür, En başta olduğu gibi şu duayı okur: ?Hamdülillah pirimiz ol hz.Bektaş idir. Üstadımız kırklar meydanında seyyid-i farraş?idir. Ber cemali Muhammet kemal-i İmam Hasan Şah Hüseyin Ali Ra Bülende Salavat... Diyelim Allah Allah?

  Dede de yine şu gülbengi okur:

  ?Allah Allah Seyyit Farraş efendimizin hüsnü himmetleri üzerimizde hazır ola.Hizmet sahibi hizmetinden şefaat bula. Gerçeğe hüü..?

  Son olarak gözcü asasını alır, meydana gelir. Tek başına ya da diğer on iki hizmet sahipleriyle (**) birlikte dara durur. Ve "On iki hizmetlerin kabulüne gönül birliğiyle diyelim Allah Allah" der.

  Dede şu gülbengi okur:

  "Allah Allah.. Allah Allah.. Hizmetleriniz kabul muradlarınız hasıl ola, hazır-gaib, zahir- batın ayin-i cem erenlerinin nur cemallerine aşk ola. On sekiz bin alemle birlikte cümle bacı ve gardaşlarımızı Muhammet-Ali gülbenginden mahrum eylemeye. Hak cümlemizi didarı Ehlibeyte, meşrebi Hüseyin'e nail eyleye. Muhammed-el Mustafa, Aliyyel Murtaza, Cebrail-el Musaffa, Gözcü Er Mustafa, Gülam Kanber, Çerağcı Cabir Ensari, Salman-ı Farisi, Bilal Habeşi, Kurbancı Mahmud-el Ensari, Gûlam Kisani, Semahçı Ebû-zer Gaffari, Fâtıma Bacı, Ammar-ı Yaser ve İznikçi Hûzeyme'nin hüsnü himmetleri üzerlerinizde ola, saklaya bekleye? Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, gülbeng-i Muhammedi. Demi Pir Hacı Bektaş Veli gerçeğe hüü..."

  12 Hizmetliler meydana eğilir ?cümle cem erenlerinin niyazı? diyerek niyaz eder yerlerine geçerler. sonra Dede son olarak şu gülbengi okur, cemi mühürler:

  "Tecella, Tevella hakka yazıla. Tecellanız temiz, yüzünüz ak ola.

  Allah Allah dedik, gülbenk çektik. Hasan ve Hüseyin?i kilit ettik. Muhammet Mustafa, Aliyel Murteza?nın mührünü bastık. Oturan , duran, Pir, Civan. Arife nazar, gerçeğe hüü?

  Sırrı sır edip, evine varıp, kovsuz gaybetsiz yastığa baş koyan canların da demine hüü?

  Hü dedik erenlere, aşk olsun gidenlere, sefa verelim oturanlara... " der.

  Gözcü son kez ?Dar çeken didar göre, erenler sefasına ere...?der ve cem tamamen bitmiş olur
  NOTLAR:

  (*) "Ber cemal-i Muhammed Kemal-i Hasan, Şah Hüseyin Ali Ra Bülend'e Salavat" Bunun anlamı: "Muhammed'in gül cemaline Hasan ve Şah Hüseyin'in kemaline Ali'nin yoluna salavat getirilmesi." Salavatın (Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'in ve ala Ali Muhammed) manası ise, Muhammed Ali'nin ve soyunun selam ve saygıyla anılmasıdır.

  (**) CEMDE ONİKİ HİZMET SAHİPLERİNİN GÖREVLERİ

  Dede - (Sercem de denilir, cemi yönetir).

  Rehber - (Görgüsü yapılanlara ve ceme katılanlara yardımcı olur).

  Gözcü - (Cemde düzeni ve sükuneti sağlar).

  Çerağcı-Delilci -(Çerağın yakılması, meydanın aydınlatılması ile görevlidir).

  Zakir-Aşıklar -(Deyiş-düvaz-miraçlama söyler, genellikle üç kişidir. Saz çalarlar.)

  Ferraş - (Câr-süpürge-çalar, gerekirse rehbere yardım eder).

  Sakka-Ibriktar -(Sakka ve el suyu dağıtır).

  Sofracı-Kurbancı-Lokmacı. (Kurban ve yemek işlerine bakar).

  Pervane-Semahçı - (Semah yapanlar).

  Peyik-Haberci - (Cemi komşulara haber verir).

  İznikçi - (Cemevinin temizliğine ve düzenine bakar).

  Bekçi - (Cemin ve ceme gelenlerin evlerinin güvenliğini sağlarlar, beklerler).


  Değerli canlar; ?yol bir sürek bin bir? diye bir söz var. Hizmetlerin sıra ya da icrasında, müziklerde, semahlarda, okunan deyiş ve duazlarda mutlaka yöreden yöreye farklılıklar olacaktır. Öz itibariyle bunların hepsi aynı ve doğrudur. Elinizdeki Cemde 12 Hizmet adlı bilgiler yüzyıllardır Hacı Bektaş Veli dergahına bağlı olan başta Urfa, G.Antep, Maraş-Nurhak, Malatya, Diyarbakır??bölgelerinde perşembe akşamları haftada bir yapılan cemlerdeki 12 hizmetlerdir. Bunun dışında yine yılda bir yapılan Abdal Musa cemleri, Hızır cemleri, Birlik Cemleri ve en önemlisi olan İkrar ve Görgü cemleridir. Bu cemlerin 12 hizmetlerin dışında bazı farklı gülbenk ve kuralları vardır.

  Özellikle genç kuşaklarımızın bu bilgileri öğrenip cemlerde görev alıp hizmet etmeleri çok önemlidir. Gençliğimiz geleceğimizdir.


  Aşk-ı Muhabbetlerimle

  Dertli DİVANİ

  Kaynak: Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Alevi-Bektaşi Yolu - A. Celalattin ULUSOY

  Kervan Dergisi Ocak 1993 ?Düzenleme Ocak 2006 Dertli DİVANİ

 5. #5
  degerlı arastırman ıcın teskekur ederım canım

 6. #6
  Cem Nedir

  1. DEDE (Secem’de denilir. Cemi yönetir. Sorunları çözer toplumu aydınlatır eğitir. Hizmet sahibi, Hz Muhammed, Hz Ali, Hacı Bektaş Veli dir.)

  2. REHBER (Görgüsü yapılacaklara ve ceme katılanlara yardımcı olur. Hizmet sahibi, Hz Ali dir)

  3. GÖZCÜ (Cemde düzeni ve sükuneti sağlar. Hizmet sahibi, Gözcü Er Mustafa, Karaca Ahmed dir)

  4. ÇERAĞCI (Çerağın yakılması meydanın aydınlatılması ile görevlidir. Hizmet sahibi, Cabir-ül Ensari, Hadi Ekber)

  5. ZAKİR (Deyiş, duaz, miraçlama söyler. Saz çalar. Hizmet sahibi, Bilalı Habeş, Abdüssamet, Yedi Ulu Ozan İmam Bakır, İmam Cafer.)

  6. FERRAŞ (Sübürke- Car çalar. Gerekirse Rehbere yardım eder. Hizmet sahibi, Selman Farisi, Selmanı Piripak_

  7. SAKKA ( İbriktar El yıkanması ve sakka suyu dağıtır. Hizmet sahibi, Hz Hüseyin, Gulam Kamber, Salmani Pak_

  8. SOFRACI ( Kurbancı, kurban ve yemek işlerine bakar. Hizmet sahibi, Muhammed Ensari, Hz İbrahim, Kamber,
  Kasap Cömert)

  9. PERVANE ( Semahçı semah yapanlar. Hizmet sahibi, Abuzer Gaffari, Hz Fatıma dır. )

  10. PEYİK ( Cemi komşulara haber verir. Hizmet sahibi, Amrı Eyyar, Cebrail Musaffa dır.)

  11. İZNİKÇİ (Cem evinin temizliğine bakar. Hizmet sahibi, Hüzeymetül Ensari dir.)

  12. BEKÇİ (Kapıcı, Cem’in ve cem evine gelenlerin güvenliğini sağlar. Hizmet sahibi, Hz Hasan, Hz Hüseyin dir.)


  DEDE: Azamtü ileyke ya Ali...
  Ekremtü ileyke ya Ali...
  Eslemtü ileyke ya Ali..
  Enamtü ileyke ya Ali.
  Diye Posta niyaz ederek yerine oturur. Erenler, Canlar! Bizim yolumuz rıza yoludur. Biz Fakirlerin sizlere Dedelik yapmasına Razı mısınız? Razı mısınız? Razı mısınız? Diye sorarak cemaattan razılık alır. Daha sonrada toplumun birbirinden razı olmasını sağlar. Daha sonra özlü bir Balım Sultan sohbeti yapar. Sohbet esnasında toplumun bilgi seviyesine göre gerekli gördüğü açıklamaları yapar.

  (Cem evine gelen erkek ve bacılar getirdikleri çörek kuru yemiş meyve gibi yiyecekleri hizmet sahibine verdikten sonra sağ elleri göğüste olduğu halde duaya dururlar. Dede lokma dualarını verir.)

  DEDE : Allah! Allah! Lokmalar kabul ola. Muratlar hasıl ola. Hak Muhammed Ali Kabul eyleye... İmam Hasan Şah Hüseyin Hünkar Hacı Bektaş Veli defterine kayıt ola. Nur’u Nebi Kerem-i Ali Pirimiz Hacı Bektaşi Veli gerçek Erenler Demine Hu Mümine Ya Ali. (Dua alındıktan sonra eşleriyle birlikte yarım ay şeklindeki sırada yerlerini alıp diz çökerler.Ardından hizmet sahipleri Dede tarafından meydana çağırılır Hizmet sahipleri meydana niyaz edip topluca dara dururlar.)

  DEDE Allah Allah! Akşamlar hayır ola, Hayırlar feth ola şerler defola, hizmetleriniz kabul ola. Muratlarınız hasıl ola. Hazır, gaib, zahir batın ayini Cem erenlerinin nur cemallerine aşk ola. On sekiz bin alemle mümin, müslim cümle kardeşlerimizi Muhammed- Ali gülbangından mahrum eylemeye. Allah cümlemizi didarı ehli beyte meşrebi hüseyine nail eyleye Muhammet el mustafa, Aliyyel Murtaza, Cebrail Musaffa, Gözcü Er Mustafa, Gulam Kamber, Çerağcı Cabir Ensar, Selmani Farisi, Bilal Habeşi, Kurbancı Mahmut Ensari, Gulam Kisani, Semahcı Abuzer Gaffari, Fatımatül Zehra, Amırı Eyyar ve İznikci, Hüzeymenin hüsnü himmetleri üzerinizde ola. Saklaya bekleye dil bizden nefes Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli den ola Vaktin imamı Veliyettin Efendimizin defterine kayıt ola gerçek erenler demine hu! Mümine Ya Ali!

  (Hizmet sahipleri meydana niyaz edip topluca ikinci kez dara dururlar)

  DEDE Tecella, tevella Hakka yazıla. Tecellanız temiz, yüzünüz ak ola. Tecella gören Cehennem narı görmeye. Erenlerden himmet, Şey’an- Lillah Allah eyvallah.

  (Hizmet sahipleri hizmetleri başına dönerken Ferraş meydana üç kez süpürge çaldıktan sonra süpürgeyi sol koltuğuna alarak dara durur.)

  FERRAŞ Allah, Allah! Guruhu Naciyim.Kırklar Meydanında süpürgeciyim. Pir Divanında durucuyum. Hamdü-Lillah Pirimiz Hacı Bektaş Veli dir. Ali Muhammed den üstadımız Seydi Ferraşidir. Allah eyvallah. Nefes Pir nefesidir.

  DEDE Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hasıl ola. Seyyid Ferraş Efendimizin Hizmeti üzerinde ola. Gerçek erenler demine hu!
  _Ferraş, bulunduğu yere niyaz edip geri geri çekilerek meydanı terk eder.

  Daha sonra, seccadeyi serecek olan kişiler gelerek dedenin huzurunda dara durur.)

  SECCADE DUASI : Allah Allah! Destur Pirim Muhammet Mustafa’nın dır bu seccade. Ali’yel Murtaza nın dır bu seccade. Hatice’i Kübra Fatmayı Zehranındır bu seccade. On iki imamlarındır bu seccade. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-i Velinindir bu seccade. Ber Cemal-i Muhammed, Kemal-i Hasan Hüseyin Ali-ra Bülende selevat.

  CEMAAT: Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammet.

  DEDE Allah Allah! Post kadim ola. İnkar defola. Hayıra gelmiş hayıra serilmiş ola. Kırklar Meydanına serilen bu kutsal seccadenin üzerinde sorgulanan Canların didarı Cennet ola. Günahları af ola. Seccaden temiz, yüzün ak ola. Hak Muhammet Ali Fatıma ehli beyit on iki imamların hüsnü himmetleri üzerinizde ola. Dil bizden, nefes Hünkar Hacı Bektaş-i Veliden ola. Gerçeğe Hü Mümine ya Ali.

  DEDE : (Duanın ardından Rehbere hitaben) Erenler, Görgüsü yapılacak canlar varsa Meydana getirilsin!
  (Rehber sağda olmak üzere dört kişilik veya iki kişilik bir aile meydana getirilir.)

  .( Rehber dede huzurunda dualarını verir.)

  REHBER ( Her ikisi “Rabbimiz kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmesen biz kaybedenlerden oluruz.” Dediler) “Araf suresi ayet 23”
  Allah Allah! Eli erde, yüzü yerde özü darı Mansurda. Hak Muhammed-Ali yolunda Erenler meydanı Pir divanında, canı kurban, teni terceman on iki imam ve on dört masum Pak Efendilerimizin dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak kavliyle Hak erenlerin nasihatlarını kabul etmek üzere yalın ayak yüzü üzere sürünerek gelmiş (İsimleri) Ayini Cem Erenlerinin izni icazetiyle Muhammet- Ali yoluna Seyyit Muhammet Hünkar Hacı Bektaş Veli tariki nazenine dahil olmak üzere koç kuzulu kurbanlarıyla gelmişler, Hakkı görmüş Rahı Hak bilmiş, Nesimi gibi yüzülüp Mansur gibi asılıp, Fazlı gibi borçtan halas olmak dilerler. Himmeti Pir niyaz ederler. Allah Eyvallah!

  DEDE Cemaata siz bu canlardan razımısınız diye yüksek sesle üç defa sorar. Görgüsü yapılanların toplum tarafından razılığı alınır. Şikayetçi olan varsa mesele halledilir. Görülenler ayakta darda iken

  DEDE (“ Ey inananlar Allahtan sakının doğrularla beraber olun”)”Tevbe suresi ayet 119 “ Tevbe günahlarımıza estağfirullah, elimizle, dilimizle, belimizle işlediğimiz günahlara tevbe- estağfirullah, kalbimizle cem-i azamızla işlediğimiz günahlarımıza tevbe- estağfırullah, isyanımıza tevbe estağfurullah
  Canı dilden el bağladım evliya erkanına ..
  Hamdulillah gene durdum pirimin divanına..
  El aman sığındım erenler lüfu ihsanına..
  Bu yolda canım kurban pirimin fermanına
  Ber Cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Aliyü ra Bülende selavat

  CEMAAT Allahümme salli ala seyidina Muhammet ve ali Muhammed.

  GÖRÜLENLER Yüz üzeri kapanırlar.
  .
  DEDE (Yüz üzeri kapanıp secdede duran görünenler için) Geldiğin Ali yolu, durduğun Mansur dar’ı, gördüğün Hak didarı, Hak cesedine can verdi. Kalbine iman verdi. Ağız talib, dil mürşid Erenler meydanında ne gördün ne işittin?

  GÖRÜLENLER (Başları secdede) Hak gördük, Hak işittik

  DEDE Allah Eyvallah Kapısında, döktüğün varsa doldur. Ağlattığın varsa güldür. Yıktığın varsa kaldır. Doğru gez, dost gönlünü incitme. Mürşide teslimi rıza ol. Yalan söyleme, haram yeme, zina etme. Elinle komadığın şeyi alma gözünle görmediğin şeyi söyleme. Gelme gelme, dönme, dönme. Gelenin malı, dönenin canı. Riya ile ibadet, şirk ile taat olmaz. Söylediğin meydanın, sakladığın senin. Baş kaldır doğru söyle,(görgüsü yapılanlar ayakta dara kalkar)

  DEDE (sorar) erenler ayini cem erenleri gördüklerine şahitlik ettiler. Birde sizi sizden soralım. Bizlerin görmediği zamanlarda ve yerlerde Hak Muhammed Ali yoluna aykırı işleklerde bulundunuz mu?

  GÖRÜLENLER Tevbe estağfurullah (derler)

  DEDE (Sorar) Erenler Meydanında Pir huzurunda mürşidine rıza ile teslim oldun mu? Allah, Muhammed, Ali, On iki imam ve Ehli beyt soyuna imanı ikrar ettin mi? Kazaya razı olup kadere bağlandın mı? Nacilerin pişuvası İmam Cafer Sadık’ın ictihatı üzere Hak dediğimizi hak bilip, batıl dediğimizi batıl bildin mi? Muhammed Ali’nin ve Ehl-i Beytin sevdiğini sevip tevella sevmediğini sevmeyip teberra ettin mi? Dört kapı, kırk makam Hak mı? Oniki yas-ı matem Hak mı? Suret-i Hak’tan görünüp, dünya menfaatiyle gözünü kamaştıracak münafıkların sözlerine aldanıp erenler yolundan uzaklaşırsan mahşer günü yüzün kara olsun mu?

  GÖRÜLENLER (Her soruya) Allah Eyvallah!

  DEDE Allah Muhammed- Ali, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ikrarınızda sabit kadem eyleye, gerçek Erenler demine Hu!

  (Bunun üzerine görünenler aynı sırada olmak üzere dedenin önünde diz üzeri oturur. Dede en sağ tarafta oturanın sağ elinden tutar. Baş parmağını kendi baş parmağına rapteder. Talip sol eliyle dedenin eteğinden tutar. Onun solunda oturan eşi ve diğerleri kendi sağındakinin eteğinden tutar. Dede görünenlerin kulaklarına yakın bir mesafeden hafif bir sesle Yedullah ayetini okur. )
  (“Ey Muhammed! Şüphesiz sana baş eğerek ellerini verenler Allah’a baş eğip el vermiş sayılırlar. Allah’ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Verdiği bu sözden dönen ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Allaha vermiş olduğu sözü yerine getirene Allah büyük ecir verecektir.”)”Fetih suresi Ayet 10”.
  (Bundan sonra dede sağ elinin parmakları açılmış vaziyette, görülen taliplerin ayrı ayrı sırtlarına üç defa vururken)
  La fetta illa Ali La seyfa illa zülfükar Nasrun min Allahı ve fethun karip beşerül müminin Ya Allah ya Muhammet ya Ali Pirimiz üstadımız kutbul alem Hünkar Hacı Bektaşi Veli Şahı horasan ..Desturu pir..

  yukarıdaki dua aşağıdaki şekildede okunabilir
  (Ali’den başka fatih, Zülfikardan başka kılıç yoktur.)- (“ Yardım Allah’tandır. Kazanç fetih yakındır. İnananlara müjde olsun) (Saf suresiAyet13)

  (Görgüsü biten canlar, niyazını yaparak yerlerine çekilirler.Cemaat onları aramıza hoş geldiniz miracınız kutlu olsun diye kutlar.)

  Görgü bittikten sonra meydana kurban getirilir. Kurbana su ve tuz verildikten sonra Kurban sahibi yönü dedeye dönük olduğu halde sağ eliyle kurbanın sağ bacağını hafifçe havaya kaldırır.

  KURBANCI :Allah Allah kurbanımız kabul ola Arafatta İmam Cafer sürüsüne karışa Erenler aşk ile meydana geldim şahı katar uzatıyorum Ber Cemalı Muhammet Kemalı Hasan Hüseyin Aliyü ra Bülend’e selavat

  CEMAAT Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed

  DEDE Allah Allah kurbanımız kabul ola muradınız hasıl ola yardımcınız hak Muhammet Ali ola piriniz Muhammet ensar hazretlerinin hüsnü himmetleri üzerinizde ola dil bizden nefes pirimiz hacı Bektaşi Veli den ola..gerçeğe hu mümine ya Ali (“İkisi de Allah’a teslim oldular. Babası oğlunu alnı üzerine yatırdı. Biz “Ey İbrahim rüyayı gerçek yaptın” dedik. Bu denemede onu ödüllendirdik. Ona bir kurban fidye verdik.”) Saffat suresi Ayet (103-104-105-106-107)

  Kurban-ı Halil, Ferman-ı Celil, Tığ-ı Cebrail, İtaati İsmail.

  Dedikten sonra cemaatla birlikte aşağıdaki dua üç defa tekrar edilir.

  “ Allah-ü Ekber. Allah-ü Ekber. Allah-ü Ekber. Eşhedü en La İlahe İllallah Vallah-ü Ekber. Allah-ü Ekber ve Lillah- il hamd.

  “ Allah-ü Ekber. Allah-ü Ekber. Allah-ü Ekber. Eşhedü en La İlahe İllallah Vallah-ü Ekber. Allah-ü Ekber ve Lillah- il hamd

  “ Allah-ü Ekber. Allah-ü Ekber. Allah-ü Ekber. Eşhedü en La İlahe İllallah Vallah-ü Ekber. Allah-ü Ekber ve Lillah- il hamd

  La fetta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. (Aliden başka fatih Zülfükardan başka kılıç yoktur .)
  Nasrün-min Allah-i ve fethün karib ve beşşr’il mü’mınin (Yardım Allahtandır .kazanç”fetih” yakındır inananlara müjde olsun)”” Saf suresi ayet 13”
  Ya Allah, Ya Muhammed, Ya AliPirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-i Veli.

  Diyelim gönül birliğiyle Allah Allah!

  (Dede aşağıdaki gülbankı söylerken tüm cemaat, secdeye vararak alınları yerde dinlerken her cümle sonunda)
  “Allah! Allah! “ derler.

  DEDE Allah! Allah! Akşamlar hayır ola. Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Münkirler mat, münafıklar berbat ola.Müminler şad ola. Meydanlar abad ola.Sırlar mestur, gönüller mesrür ola. Hak Muhammed Ali yardımcımız ola. On iki imam, on dört masum pak, on yedi kemer best katarlarından didarlarından ayırmaya Pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli muin ve dest’girimiz ola. Cenab-ı Hak münkir münafık şerrinden, adü mekrinden hifz-i emande eyleye. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlarımızı eda, nasib ve müyesser eyleye. Allah, Gökten hayırlı Rahmetler, yerden hayırlı bereketler ihsan eyleye. Namerde muhtaç eylemeye. Kurbanlarımızı Dergah-ı izzetinde kabül eyleye. Lokmaya sevap yazıla. Kazaları, afetleri belaları defetmiş ola. Dil bizden nefes, Hazreti Hünkardan ola. Nür-u Nebi Kerem-i Ali Gülbank-ı Evliya Hünkar Hacı Bektaş Veli, gerçek Erenler Demine Hü.

  ZAKİR (Duayı Takip Zakirler üç nefes bir duaz söyler.)

  Akıl ermez yaradanın sırrına
  Muhammed Ali’ye indi bu kurban
  Kurban olam kudretinin nuruna
  Hasan Hüseyin’e indi bu kurban

  Ol İmâm Zeynel’in destinde idim
  Muhammed Bâkır’ın dostunda idim
  Ca’fer-i Sâdık’ın postunda idim
  Mûsa Kâzım, Rızâ’ya indi bu kurban

  Muhammed Takî’nin nûrunda idim
  Aliyyün-Nakî’nin sırrında idim
  Hasanü’l –Askerîn dârında idim
  Muhammed Mehdî’ye indi bu kurban

  Aslı Şâh-ı Merdan,gürûh’u Naci
  Gerçeğe bağlıdır bu yolun ucu
  Senede bir kurban tâlibin borcu
  Pir-i Tarikat’a indi bu kurban

  Tarikattan hakikat’a ereler
  Cennet-i Âlâ’ya hülle sereler
  Muhammed –Ali’nin yüzün göreler
  Erenler aşkına indi bu kurban

  Şâh Hatâyim eder bilirmi her can
  Kurbanın üstüne yürüdü erkân
  Tırnağında tesbih kanında mercan
  Mü’min müslüman’a indi bu kurban

  (Duaz bitince Zakir, sazların üstüne eğilerek dededen dua ister)

  DEDE Allah Allah! Hizmetleriniz kabul, muradlarınız hasıl ola. Ağzınız ağrı dert görmeye. Zikrettiğiniz, Erenlerin Evliyaların ve Hizmet Piriniz Bilal-i Habeşi Abduş Samed Hz İmam Bakır’ın Hüsnü himmetleri üzerinizde Hazır ve nazır ola. Demi Hünkar Kerem’i evliya gerçek erenler demine Hu!

  FERRAŞ : _ferraş gelerek meydana yine üç kez süpürge çalar.) Allah allah Güruhu naciyim kırklar meydanında süpütkeciyim pir divanında durucuyum hamdülillah pirimiz Hacı Bektaşi Velidir Ali Muhammed den üstadımız seyyidi ferraşidir Allah eyvallah nefes pirdedir..)

  DEDE Allah Allah! Hizmetin kabul ola. Muradın hasıl ola. Seyyidi Ferraş efendimizin himmeti üzerine ola. Gerçek erenler demine Hu!

  (Kurban işleminin bitmesiyle birlikte o zamana kadar yan yana oturan cemaate hitaben.)

  DEDE Dar çeken Didar göre.Didar gören cehennem narı görmeye. Erenler sefasına vara. Gerçek erenler demine Hu! Diye ihtiyaç molası verilir. Bu arada dede bilgisi dahilinde, Balım Sultan muhabbeti yapar.

  Çerağ uyarması ile Hizmete başlanır. Çerağ hazırlığı sürerken dede Balım sultan muhabbeti yapar.
  (Çerağcı çerağ malzemesini dedenin bulunduğu yere yakın şekilde meydana koyduktan sonra önünde dar’a durur.

  ÇERAĞCI (“Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru, içinde ışık bulunan bir kandil yuvasına benzer. O ışık bir cam içindedir. Cam ise sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu, ne yalnız doğuda, ne de yalnız batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile neredeyse yağın kendisi aydınlatacak nur üstüne nurdur. Allah, dilediğini nuruna kavuşturur. Allah, insanlara misaller verir. O her şeyi bilir)”Nur suresi Ayet 35”

  (Eğilip çerağı yakar. Diz üstü durarak aşağıdaki tercemanı okurken, Cem erenlerini selevat vermeye çağırır.)

  Çerağı rüşan, fahr-i Dervişan, zuhur-u iman, Himmet-i Piran, Pir-i Horosan, Kürşad-ı Meydan, Kuvve-i Abdalan, Kanun-u Evliya gerçek Erenler Demine Hü! Çerağ-ı Evliya nuru-s Semavat, ki bu menzildir ol turu münacat.
  Kaçan kim ruşen ola kıl niyaz, Muhammed-Ali’ye candan Salavat.

  CEMAAT Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed Mustafa
  “ “ “ Aliyyel Murtaza
  Hasanü-l Mücteba
  Huseyn-i Kerbela
  Zeyne-l Aba
  Bakır Baha
  Cafer Rehnuma
  Kazım Musa
  Ali Sultan Rıza
  Muhammed Taki
  Ali Naki
  Hasan Askeri
  Muhammed Mehdi

  (Çerağcı Selavattan sonra Çerağın sağına soluna önüne niyaz ettikten sonra ayağa kalkarak geri geri çekilir. Meydanın orta yerinde dara durup aşağıdaki duvazı okur.)

  ÇERAĞ Çün çerağı fahr uyandırdık Hüdanın aşkına
  Seyyid el kevneyn Muhammed Mustafa’nın aşkına
  Sakii Kevser Aliyyel Murtazanın aşkına
  Hem Hatice Fatıma Hayrünissanın aşkına
  Şah Hasan Hulki Rıza hem Şah Hüseyni Kerbela
  Ol imamı etkiya Zeynel abanın aşkına
  Hem Muhammed Bakir ol kim nesli Paki Murteza
  Cafer üs Sadık İmamı Rehmümanın aşkına
  Musai Kazım İmamı Serfirazı ehli Hak
  Hem Ali Musa Rızayı Sabiranın aşkına
  Şah Taki ve Ba Naki hem Hasanül Askeri
  Ol Muhammed Mehdi Sahip Livanın aşkına
  Pirimiz üstadımız Bektaş Velinin aşkına
  Haşredek yanan yakılan aşikanın aşkına

  CEMAAT Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed

  DEDE Allah Allah! Hizmetin kabul, muradın hasıl ola. Cabir Ansarinin himmeti üzerinde ola. Gerçek Erenler demine Hu! (Duasını alan Çerağcı meydanı terk ederken Zakirler devreye girerler)

  ZAKİRLER Konuyla ilintili kendi tercihleri doğrultusunda 3 duaz okurlar.
  Hata ettim Hüda yaktı delili.
  Muhammed Mustafa yaktı delili.

  Ol Âl-i abâ’dan Haydar-ı Kerrar
  Aliyyü’l Murtaza yaktı delili

  Hatice’tül Kübra Fatıma Zehra
  Ol Hayrü’n nisâ yaktı delili

  İmâm Hasen aşkına girdim meydana
  Hüseyin’i Kerbelâ yaktı delili

  İmâm Zeynel, İmâm Bakır-ü Ca’fer
  Kâzım Mûsa Rızâ yaktı delili

  Muhammed Takî’den hem Ali Nakî
  Hasanü’l Askerî yaktı delili

  Muhammed Mehdî ol sahib zaman
  Eşiğinde âyet yaktı delili

  Bilirim günahım hadden aşubdur
  Hünkar-ı Evliya yaktı delili

  On iki İmâmdandır bu nur Hatâyi
  Şir-i Yezdân Ali yaktı delili

  İkinci söylemde “Kurdu bu yolu” üçüncü söylemde “Kabul eylesin” denilerek söylenebilir.
  (Duaz bitince Zakirler duaya dururlar)

  DEDE Allah Allah! Hizmetleriniz kabul ola. Muradlarınız hasıl ola.Muhammed-Ali Ehli beyt Katarlarından, didarlarından ayırmaya. Adlarını zikrettiğiniz On iki İmamların himmeti üzerinizde ola. Diliniz derd görmeye. Dil bizden nefes Hazreti Hünkardan ola. Gerçeğe Hü!
  (Süpürgeci meydana üç kez süpürge çalar)
  FERRAŞ Allah Muhammed Ya Ali. Pirimiz Hacı Bektaşi Veli. Allah Allah! Biz üç bacıydık. Güruhu Naciydik. Kırklar Meydanında süpürgeciydik.. Süpürgeci Selman, kör olsun Yezidi Mervan Gele yetişe Mehdi sahip zaman. Nefes pirden ola Allah Eyvallah!

  DEDE Allah Allah Saile Selman mülkü Süleyman Kör olsun Mervan Cennette Rıdvan Hayır hizmetin kabul ola. Muradın hasıl ola isteğini dileğini Hak Muhammed Ali vere Seyyidi Ferraş efendimizin Himmeti üzerinize ola. Gerçeğe Hu mümine ya Ali.
  (Duayı takiben Sakka, ibrik ve Leğenle birlikte Dededen başla***** Salman halkasının eline su döker. Sonra yanında elinde havluyla hizmet veren bacıyla birlikte dara durur.)

  SAKKA Allah Allah! Ben Gulami Haydariyem. Adudan etmem Hayfu pak. Çünkü bu hizmette örnektir bana Salman-ı Pak. Gönlümüzü Hakka bağlayıp yunduk. Arındık olduk pak. Nefes Pirdedir.

  DEDE Allah Allah! Hizmetleriniz kabul ola. Dileğinizi Hak Muhammed- Ali vere. Elleriniz dert görmeye. Gönlünüz incinmeye. Yoluna Hizmet ettiğiniz Pirin himmeti üzerinizde ola. Dil bizden nefes Hünkardan ola. Gerçeğe Hü!
  (Bu işlemin ardından Tevhid başlar. Zakirler dededen destur isteyerek duaza başlarlar.)
  ZAKİRLER
  Bu gün pir bize geldi
  Gülleri taze geldi.
  Önü sıra Kamberi
  Ali Murtaza geldi
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Ali Murtaza Şahım, .
  yüzüdür kıblegahım
  Miracdaki Muhammed
  Alemde Padişahım
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Padiş^şahım Yaradan
  Okur aktan karadan
  Ben Pirden ayrılalı
  Yüz yıl geçti aradan
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Aramı uzattılar
  Yâreme tuz attılar
  Bir kul geldi Fazlıya
  Bedestende sattılar
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Sattılar bedestende
  Ser verir gülistanda
  Muhammed’in hâtem’i
  Bergüzar bir arslanda
  CEMAAT La İlahe İllallah

  Arslanda bergüzarım
  Pir hayâlin gözlerim
  Hep hasretler kavuştu
  Ben hâlâ intizarım
  CEMAAT La İlahe İllallah
  İntizarın çekerim
  Lebleri bal şekerim
  Ben pir’den ayrı düştüm
  Göz yaşları dökerim
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Dökerim göz yaşını
  Bak mevla’nın işini
  Kurban eyledi keşiş
  Yedi Oğlunun başını
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Keşiş kurban eyledi
  Kâfirler kan eyledi
  Gökten indi melekler
  Yerde figan eyledi
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Figan eyler melekler
  Kabul olsun dilekler
  Yezit bir derd eyledi
  O derd beni helâkler
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Yezid bir derd eyledi
  Erenler vird eyledi
  Pirim bir şehir yapdı
  Kapısını dört eyledi
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Dört eylemiş kapısın
  Lâl-ü gevher yapısın
  Yezidler şehid etti
  İmâmların hepisin
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Hasana ağu verdiler
  Hüseyine kıydılar
  Zeynel ile Bâkırı
  Bir zindana koydular
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Zindanda bir ezadır
  Ca’fer yolu gözedir
  Ca’fer’in de bir oğlu
  Mûsa Kâzım Rıza’dır
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Takî Nakî ağlarım
  Sinem yara dağlarım
  Askerî’yi Mehdi’i
  On ikiye bağlarım
  CEMAAT La İlahe İllallah
  On ikidir katarım
  Dürlü matah satarım
  Yüküm Lâl-ü gevherdir
  Müşteriye satarım
  CEMAAT La İlahe İllalla
  Satarım müşteriye
  Kervan kalsın geriye
  Cebrail hûş eyledi
  Cennetdeki hûriye
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Cebrail hûş eyledi
  Hatırın hoş eyledi
  Kanat verdi kuluna
  Havada kuş eyledi
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Kuş eyledi havada
  Gezer dağda ovada
  El kaldırmış melekler
  Saf saf durmuş duada
  CEMAAT La İlahe İllallah
  El kaldırmış hakkına
  İsm’i âzâm okuna
  İsm’i azam duası
  Tatlı cana dokuna
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Dokunur tatlı cana
  Ağlarım yana yana
  İmamlar’ın dâvası
  Kaldı ulu divana
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Ulu divan kuruldu
  Cümle mahluk derildi
  Yezdan işaret etti
  Sur’u Mahşer vuruldu
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Pir dediler Ali’ye
  Hacı Bektaş Veli’ye
  Hacı Bektaş tacı’nı
  Vurdu Kızıl deli’ye
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Kızıl Deli Tâcımız
  Şeyh Ahmed Mirâcımız
  Karaca Ahmed gözcümüz
  Yalıncak duacımız
  CEMAAT La İlahe İllallah
  Kul Himmet Üstadımız
  Bunda yoktur Yâdımız
  Şâh-ı Merdân aşkına
  Hak vere muradımız
  CEMAAT La İlahe İllallah

  CEMAAT (Tüm cemdekiler) Lailahe İllallah Ali Mürşit Ali Şah Ali Haydar Ali Şah, Ali Esed, Ali Şah
  Ali Şir’dir Ali Şah Eyvallah şahım Eyvallah, Hak La ilahe illallah “Her kıta sonunda cemaat bu nakaratı okur”

  DEDE : Şu gülbangı okur... Allah Allah
  Medet Allahım medet
  Gel derdime derman eyle.
  Yetiş Muhammed Ali
  Gel derdime derman eyle..

  Hasan Hüseyin aşkına
  Yardım eyle düşküne
  İmam Zeynelin aşkına,
  Gel dertlere derman eyle

  İmam bakırın katına
  Caferin ilmi zatına
  Mûsa Rıza hürmetine
  Gel dertlere derman eyle

  Şah Taki ve ba Naki
  İmam Hasanul Askeri
  Yarlıga men kemteri
  Gel dertlere derman eyle

  Gel haktan bir dilek dile
  Mehdî sahib zaman gele
  Dedemoğlu Secde kıla
  Gel dertlere derman eyle

  DEDE Allah Allah! Vakıtlar hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Secdeye inen başlarınız ağrı derd görmeye. Adlarını çağırdığımız On iki imamların hüsnü himmetleri üzerimizde sayeban ola. Dil bizden, nutuk Hazreti Hünkardan ola. Dem-i Balım Kerem-i evliya, gerçek Erenler demine Hü!

  DEDE Allah Allah! Dar çeken didar göre. Didar gören Cehennem narı görmeye. Erenler sefasına vara. Gerçeğe Hü!

  FERRAŞ (Meydan ortasına dara gelir.) Güruhu naciyim kırklar meydanında sübürkeciyim Hamdülillah pirimiz Hacı Bektaş Velidir. Üstadımız Ali- Muhammed den seyydi Ferraştır. Ber Cemali Muhammet, Kemali Hasan, Hüseyin, Ali Ra Bülend’e Salavad!

  CEMAAT Allahümmesalli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed.

  DEDE (Car Duası verir) Allah Allah! Hayırlar feth ola. Şerler defola. Münkir münafık mat ola. Süpürgeci Selman Kör olsun Yezidi Mervan. Carımıza yetişsin Ali Şahı Merdan.Hizmetin Hakka geçe. Seydi Ferraşın himmeti üzerine ola. Yüzün ak ola. Nuri nebi Keremi Ali Pirimiz Hünkarımız Hacı Bektaş Veli demine Hü!

  (Sıra Miraçlamaya gelmiştir. Miraçlama söylenirken bacılar ayağa kalkar.)

  ZAKİRLER

  Geldi Cebrail çağırdı
  Hak Muhammed mustafa
  Hak seni Mirac’a oku
  Davete kadir Huda

  Evvel emanetim budur
  Pir-ü Rehber tutasın
  Kadimi erkana yatıp
  Tarîk-ı Müstkime

  Muhammed şol kula vardı
  Yoktur senden bir aziz
  İmdi senden el tutayım
  Hak buyurdu Ve’dduhâ

  Muhammed’in belin bağladı
  Anda âhir Cebrail
  İki gönül bir oluben
  Yürüdüler dergaha

  Vardı dergah kapısına
  Gördü bir arslan yatar
  Arslan anda hamle kıldı
  Başa koptu tufâne

  Buyurdu Sırr-ı Kâinat
  Korkmasın Habibim dedi
  Hatem’i ağzınaver ki
  Arslan ister nişane

  Hatem’i ağzına verdi
  Arslan anda oldu sakin
  Muhammede yol verdiler
  Arslan gitti nihane

  Vardı Hakkı tavaf etti
  Evvel bunu söyledi
  Ne heybetli senin şîrin
  Hayli cevreyledi bize

  Gördü bir çare derviş
  Hemen yutmak diledi
  Ali bile olayıdı
  Dayanırdı bu cevre

  Ey benim sırr-ı devletim
  Sana tabidir ümmetim
  Eğiliben secde kıldı
  Eşiği Kıble-gâh’a

  Kudretten üç hon geldi
  Sütü elma baldan aldı
  Muhammed destini sundu
  Nûş ettiAzamet-ullâha

  Doksan bin kelam danıştı
  İki gönül dostuna
  Tevhid’i armağan verdi
  Yer yüzünde insana

  Muhammed ayağa durdu
  Ümmetini diledi
  Cümlesine rahmet olsun
  Dedi anda kibriya

  Eğiliben secde kıldı
  Hoş kal sultanım dedi
  Kalkıp evine giderken
  Yol uğrattı Kırklara

  Vardı kırklar makamına
  Oturuben oldu sakin
  Cümlesi de secde kıldı
  Hazret-i Emrullaha

  Muhammed secdeye koydu yüzün
  Hakk’a teslim etti özün
  Cebrail getirdi üzüm
  Hasan ile Hüseyin’e

  Selman anda hazır idi
  Şey’en lillah diledi
  Bir üzüm danesi koydu
  Selman-ı keşkül-ullaha

  Kudretten bir el geldi
  Ezdi engür eyledi
  Hatemi ol elde gördü
  Uğradımüşkül hale

  Ol şerbetten biri içti
  Cümlesi mest-ü Hayran
  Mümin müslüm üryan büryan
  Hepside girdiler semah’a

  Cümlesi de el çırpuben
  Dediler Allah Allah
  Muhammed de bile girdi
  Kırklar ile semaha

  Muhammed de cûşa geldi
  Tâcı başından aldı
  Kemerbestin kırka böldü
  Sarıldılar kırklara

  Muhabbet galip oldu
  Yol-erkân yerin buldu
  Muhammed’i gönderdiler
  Hatırlar safa Oldu

  Muhammed evine gitti
  Ali Hakk’ı tavaf etti
  Hatem’i önüne koydu
  Dedi saddak Mürteza

  Evveli sen âhiri sen
  Ey velayetler mÂdeni
  Cümleside sana tâbi
  Dedi Şâh-ı Evliya

  Şah HATAYİ’m vâkıf oldu
  Bu sırrın ötesine
  Hakk’ı inandıramadı
  Özü çürük ervah’a

  “Ayak üstü kalktı server “ (Tüm cem erenleri ayağa kalkar)
  Oturdu hak makamına (Otururlar)
  Hu dedi gerçek demine ( Zakire katılıp Hü derler)
  Cümlesi de oldu sacid (Oldukları yerde secde ederler)

  Miraçlama okunurken bir erkek ve bacı semah yaparlar
  Miraclama bittikten sonra erkek ve bacı yan yana dara dururlar.

  DEDE Allah Allah! Cümle alemi yaratan nuru mutlak Ya Allah,Ya Allah, Ya Allah Nuri Nübüvvet Ya Muhammed (3 defa) Nuri Velayet Ya Ali (Üç defa) Ekberi Ümmehat Hatice ve Fatıma analarımız, Hasan, Hüseyin, Zeynel, Bakır Cafer, Musa, Rıza, Taki, Naki, Askeri, Mehdi cümle imameyn ve Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli hürmetine yaptığımız ibadetler okuduğumuz gülbanklar semahlar ve cümle hizmetler huzuru baride kabul ola. Allah bütün kusur ve günahlarımızı bağışlaya.Doğru yoldan ayırmaya Şeytan şerrinden münafık mekrinden koruya. Kötülere eş etmeye. Eşimize dostumuza komşumuza çocuklarımıza yeryüzündeki cümle müminlerle beraber hayırlı işler hayırlı ameller hayırlı düşünceler nasib ve müyesser eyleye Didarı Aliden ve meşrebi Hüseyin den mahrum etmeye. Bilerek bilmeyerek yaptığımız günahlara geri döndürmeye. Semah yapan bacı ve kardeş miraçlama söyleyen Zakir ler hizmetlerinin pirinden şefaat bulalar. Dil bizden, nefes Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş veliden ola. gerçek erenler demine Hu! Mümine ya Ali

  (Duadan sonra Zakirler Kırklar Semahının ağırlanmasını çalmaya başlarlar.Önceki Semahçılar yerlerine geçerken kırklar semahı için altı bacı altı erkek meydana gelerek semaha başlarlar)

  ZAKİRLER Sabahtan yönümü hakka döndürdüm.
  Muhammed Aliyi göreyim diye
  Dünyanın gamından çektim elimi
  Mürşiti Kamile ereyim deyü
  Varıp bir Kamile yoldaş olmağa
  Ah eğleyip ikrarında durmaya
  Dört duvarın binasını kurmaya
  Ararım üstadım bulayım deyü
  Âşıkım serimi sevdaya saldım
  Aşkın ateşine tutuldum yandım
  İmâm eşiğinde peymançe durdum
  Ali’nin yoluna öleyim deyu


  (Yürüme) Ol imam Haseni canımla sevdim
  Mazlum Hüseynin gulamı oldum
  İmam Zeynel ile zindanda durdum
  Kendimi kırk pare böleyim deyü.

  Her zaman anarım kesmem zikirim
  Adına kurbanım İmam Bakırın
  Dünü gün vird’eyleyip okurum
  Ca’fer’den bir nasip alayım deyu

  (Hızlanma) Musa Kazım damenine Niyazım
  İmam Rızaya bağlıdır özüm
  Taki Naki Askeriyedir sözüm
  Mehdi ile kılıç çalayım deyü.

  Kul VELİ’m hakka secde ederim
  Hakk’ın buyurduğu yola giderim
  Dinim Hakk’dır Hak kelamı ederim
  On iki İmam’a ereyim deyu
  (Samahçılar duaya durur)

  DEDE Allah Allah! Hayır hizmetleriniz kabul ola Muradlarınız hasıl ola. İsteğinizi dileğinizi Hak Muhammed Ali vere. Döndüğünüz semahlardan hayır hasenet göresiniz. Ebu zer Gaffarinin, Hz. Fatımanın hüsnü himmeti üzerinize ola. Aliyyel Murtaza Kırklar Semahına kaydede. Gerçeğe Hü!
  (Semahçılar yerlerine otururlar. Sırada Sakka vardır. )

  DEDE Edep, erkan!

  (Herkes diz üzeri gelir. Sakka su dolu sürahiyle gelip dara durur.)

  SAKKA Bismi Şah..”-Biz her canlıyı sudan yarattık”(Enbiya suresi Ayet 30”) . Bütün dertlere derman olsun . Selamullah ala İmam Hüseyin Ve âl-i İmam Hüseyin Evlad-ı imam Hüseyin Lanetullah katil-i İmam Hüseyin .(Allah’ın laaneti İmam Hüseyin’in Katilinin üzerine olsun)
  Lütfuna muhtacız eyle ihsan ya Hüseyin---Derdimize senden derman eyle derman ya Hüseyin-- -Gayriye muhtaç kılma âşıkânı elaman---Sen medet kıl bizlere her vakit yâ Hüseyin---Sad hazeran Laanet olsun ol güruhu dalâle---Nakz-ı ahd ile şehit kıldılar anlar seni ya Hüseyin---İsm-i Pâkin aşkı için zikredeni koyma zulmette hergiz---Bermurad et dide-i giryan ile ağlayanı Ya Hüseyin---İznin ile su tapşırdım aşkına vermek için---Aşkınla içenlere kıl ab-ı hayat Ya Hüseyin.
  Bercemali Muhammed Kemali Hasan Hüseyin Ali Ra Bülende Selavad!

  CEMAAT Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed.
  (Sakka sürahiden küçük bardaklara birer yudumluk su ko***** dede ile birlikte üç kişiye su verirken)

  SAKKA Geçmişiz biz canı baştan erenler aşkına
  Can gözü dem be dem Hakkı görenler Aşkına
  Kerbela deşti gamında can verenler aşkına
  Gözüm yaşı sebil ettim Şahı şehidim adına

  (Sonra meydanın çevresini dolanarak elindeki sudan tüm cemde oturanlara serpiştirirken)

  SAKKA Selamullah ya Hüseyin (3 Kez) Ahmedi Muhtar aşkına Hayderi Kerrar aşkına Sadıkı Sakka Selman pak aşkına. Sakkahüm ya imam Hasan Sakkahüm Şah Hüseyin Kıl şefahat katresi düşene ya Hüseyin Yardım eyle Allah, Allah çağrışana ya Hüseyin Selamullah ya Hüseyin (3 kez) (Sakka bundan sonra meydanın ortasında dara durur)

  DEDE Allah,Allah! Hizmetini şehid ler Şahı kabul etsin. Selmanı Pakın himmeti üzerinde olsun. Gerçeğe hu!

  ZAKİRLER (Mersiye okurlar)
  İtmeyüp şah-ı Peygamber’den haya Hak’dan hazer
  Küfiyan-ı bi vefalar nakz-ı ahd etmiş meğer
  Kurretül-ayn-ı Rasûl-üeylemişler derbeder
  Var isegel hâtırı-ı Şah-ı Rasûlullâh eğer
  Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Hüseyin ibn-i Ali’den bir haber

  Teşnegane kıl nazar kıl nazar bir katre su bulmuş mudur
  Gülistân-ı Ahmed-i Muhtar’ı gör solmuş mudur
  Kerbela toprağı hep al kan ile dolmuş mudur
  Ol Huseyn-i Kerbelâ’ya bak şehid olmuş mudur
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyn ibn-i Ali’den bir haber

  Kırdılar mı gülbün-ü şah-ı Nebi’nin dâlini
  Kesdiler mi ol Aliyyel-Murtazâ’nın bâlini
  Hiç soran varmı yetimân’ın acep ahvâlini
  Eyle Tahkik hânedân-ı Ehl-i beytt’in hâlini
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyn ibn-i Ali’den bir haber

  Gel yetimler hâline rahmet Hudâ’nın aşkına
  Sâdık-ul va’d-ül emin ol Mustafanın aşkına
  Fâtih-i Hayber Aliyyel-Murtazâ’nın aşkına
  Kâffe-i ervâh-ı pak-i enbiyanın aşkına
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyn ibn-i Ali’den bir haber

  Hazret-i Abbas şehid olmuş mu eyle cüst ü cü
  Kavm-i Süfyân ordugâhı Şah’aetmiş mi gulû
  Zaptîna almış mıdır nehr-i Fırat’ı ol adû
  Verdiler mi bak yetîmâna aceb bir katre su
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyin ibn-i Ali’den bir haber

  Zulm ile seddoldu mu râh-ı Şehîd-i kerbelâ
  Çıktı mı eflâke dek âh-ı Şehid-i Kerbelâ
  Bak zevâle erdi mi mâh-ı Şehîd-i Kerbelâ
  Hûn ile âlûde mi Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyin ibn-i Ali’den bir haber

  Ma’sumân u mazlûmân hep anda kurban oldu mu
  Dâmen-i pâk-i Sekîne, Zeyneb al kan oldu mu
  Kasım u Leylâ Züleyhâ hep perişan oldu mu
  Ehl-i beyt’e bakesîr-i âl-i Mervan oldu mu
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyin ibn-i Ali’den bir haber

  Bir haber yok mu HARÂBİ Şâh’dan hayretteyiz
  Ağlayub şâm ü seher ah dûzah-ı firkatteyiz
  Hatır-ı nâ şâd pür hüzn ü keder uzletteyiz
  Biz mûhibb-i Ehl-i beyt mâtem-i sûz mihnetteyiz
  Ey sabâ var Kerbelâdeştinden eyle bir güzer
  Ver bize lûtfet Huseyin ibn-i Ali’den bir haber

  (Mersiyeden sonra sofracı elinde ekmek ve kurban lokması olduğu halde meydana gelip ortada dara durur.)

  LOKMACI Evvel Allah diyelim. Kadim Allah diyelim. Geldi Ali sofrası Hak versin biz yiyelim. Allah Eyvallah. Gerçeğe Hü!

  DEDE Allah, Allah! Hayır hizmetin kabul muradın hasıl olsun. Sofran Kamberin serdiği sofra olsun gerçek erenler demine hü!

  (Birkaç yere yer sofrası serilebilir. lokmalar dağıldıktan sonra. Sofracı “ Elimde yoktur kantar terazi herkes hakkına oldumu razı” diyerek toplumun razılığını alır.

  DEDE Yaradan Tanrı adıyla! (” Onlar içleri çektiği halde yiyeceği yoksula öksüze ve esire yedirdiler. Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz. Bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz, derler.”) “İnsan suresi Ayet 8-9”
  Allah, Allah! Lokma hakkına evliya keremine gerçekler demine Desturu pir izni mürşid yürüyenin lokması yürüye gerçeğe hü!
  (Yemek bitince iki ellerinin parmak uçlarını sofraya ko***** dedenin duasını cümle sonlarında Allah, Allah! Derler.)

  DEDE Allah, Allah! Nimeti Celil, bereketi Halil, Şefaati Rasül inayeti Ali, Himmeti, Pirimiz Hacı Bektaş Veli Bu gide, ganisi gele Hak Muhammed Ali kabul ede. Yiyene helal yedirene delil ola Yiyeni yedireni pişirip getireni Hak saklaya, Hızır bekleye Şeyen Lillah Allah Eyvallah hü!

  FEDRRAŞ: (Süpürgeci meydana üç kez süpürge çalar ve dara durur.)Güruhu Naciyim kırklar meydanında sübürkeciyim hamdülillah pirimiz Hacı Bektaş Velidir . üstadımız Ali Muhammed den seyyidi Ferraişidir .nefes pirdedir.

  DEDE Allah Allah! Hayır Hizmetinden şefaat bulasın! Seydi ferraşın himmeti üzerinde olsun. Gerçeğe hü!

  ZAKİRLER (Üç nefes bir duaz söylerler)

  Muhabbet kapısı açıldı bize
  Bugün pirler ile ülfetimiz var
  Gelmesin kallaşlar meclisimize
  Bizim erenlerle sohbetimiz var

  Ayin-i cemde herkes muradın buldu
  Donandı meclisler nur ile doldu
  Hep erenler evliyalar cem oldu
  Bu dem bayramımız var seyranımız var

  Pirler ocağında bizim yerimiz
  Rızadayız taşra çıkmaz birimiz
  Dolu kadeh sunar ,gani pirimiz
  Kevser şarabından işretimiz var

  Pirler huzurunda demler içildi
  Kudret hazinesi anda açıldı
  O meydanda lâl ü gevher saçıldı
  Erenler halidir hikmetimiz var

  Genc ABDAL tekbir getirdim ALLAH
  Gürûh gülbang ile Allah Eyvallah
  Pir elinden giydik El-hamdüli-llâh
  Başımızda tâcı devletimiz var ( isteğe göre devam edebilir.)

  DEDE Allah, Allah! Akşamlar hayrola hayırlar feth ola şerler defola. Münkirler mat Münafıklar berbat ola Müminler şad ola Meydanlar abad ola. Sırlar mestur Gönüller mesrur ola. Hak Muhammed Ali erenler ceminde hizmet bezledenleri cemde bulunan bacıları, kardaşları cümle Muhibbi ehli beytle beraber didarlarından katarlarından ayırmaya. On iki imam on dört masum pak on yedi kemer bestin Hüsnü himmetleri üzerimizde ola. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli muin ve destigirimiz ola üçler beşler yediler kırklar ve rical el gayb erenleri safa nazarlarını üzerimizden esirgemeye Cenabı Hak cümlemizi münkir münafık şerrinden adu mekrinden hıfzı amanda eyleye Dertlerimize derman gönüllerimize iman hastalarımıza şifa borçlarımıza eda nasib ve müesser eyleye Cenabı Hak Cemi cümlemizi Muhammet Ali on iki imam katarına dahil eyleye. Bütün dünya milletleriyle birlikte Yurdumuzda Barış Dünyamızda Barış ihsan eyleye. Vaktimız hayır gele Dil bizden nefes Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veliden ola. Gerçek Erenler demine hu! Mümine ya Ali

  Oturan duran koğsuz gaybetsiz evine varıp yastığına baş koyan sağ yata selamet kalka Ali yoldaşı Hızır kılavuzu ola.Gerçek erenler demine hu! Mümine ya Ali

  (Cemde bulunanlar meydana niyaz ettikten sonra çekilir giderler. Dede ile hizmet sahipleri kalınca dışardaki bekçiler çağrılır. Rehber sağ başta olmak üzere duaya durur.)

  DEDE Allah, Allah! Hizmetleriniz Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahına yazıla.Hizmetiniz kabul muradınız hasıl ola. Allah korktuğunuzdan emin isteğinizi nail eyleye Hizmetinde bulunduğunuz erenlerin evliyaların Hüsnü himmetleri sizinle beraber ola. Gerçek Erenlerler demine hü! Mümine ya Ali

  (Duadan sonra dede ayağa kalkar. Çerağı meydanın ortasına getirir. Yönü Peygamber postu denilen posta dönük olarak diz üzeri oturur. Hizmet sahipleri dedenin geri tarafında sırayı bozmadan ayakta beklerler.)


  DEDE Allah... Allah!
  Batın oldu çerağı nur-u Ahmed
  Zahir oldu Şems-i Mah’ı Muhammed
  Allah eyvallah Hü dost

  (Diyerek ve çerağı söndürür.)

  NOT Verilen bu cem örneğinde Hünkar Hacı Bektaşi Veli evlatlarından “Ali Celalettin Ulusoy “efendimizin kitaplarından yararlanılmıştır. Kendilerine bizlere böyle bir eser bıraktığı için sonsuz şükranlarımı sunar Allah tan rahmet dilerim... Ayrıca Cem örneğinde verilen deyişler , duazlar ,Tevhitler, Miraclamalar ,yöresel farklılıklar gösterebilir. Zakirin bilgisine ezberine göre değişik şekil lerdede okuna bilir.


  HİZMET SAHİPLERİ TERCEMANLERI VE DEDE GÜLBANKLARI

  PEYİK Allah… Allah bülbül oldum bugün gülzar geldim. Halim arzetmeye dildare geldim. Koyarlarsa bizi bizden içeri erenler kapısında düşmeye dildare geldim. Ber cemal’ı Muhammed Kemal’ı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.

  DEDE Allah…Allah geldiğin yoldan durduğun dardan gideceğin yerden hayırlı haber ve sağlık getiresin. Hizmetinden hayır hasenet göresin. Cebrail aleyhisselamın ve Amrı Eyyar’ın hüsnü himmetleri üzerinize olsun. Gerçek erenler demine Hu!..

  REHBER Allah…Allah hak dost Aşıklar, sadıklar, yanıklar, uyanıklar hazır gaip zahir batın Ayini cem erenlerinin gül cemallerine aşk olsun. Ber cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.

  REHBER ( Her ikisi “Rabbimiz kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmesen biz kaybedenlerden oluruz.” Dediler) “Araf suresi ayet 23”
  Allah, Allah! Eli erde, yüzü yerde özü darı Mansur da. Hak Muhammed-Ali yolunda Erenler meydanı Pir divanında, canı kurban, teni terceman on iki imam ve on dört masum Pak Efendilerimizin dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak kavliyle Hak erenlerin nasihatlarını kabul etmek üzere yalın ayak yüzü üzere sürünerek gelmiş (İsimleri) Ayini Cem Erenlerinin izni icazetiyle Muhammet- Ali yoluna Seyyid Muhammet Hünkar Hacı Bektaş Veli tariki nazenine dahil olmak üzere koç kuzulu kurbanlarıyla gelmişler, Hakkı görmüş Rahı Hak bilmiş, Nesimi gibi yüzülüp Mansur gibi asılıp, Fazlı gibi borçtan halas olmak dilerler. Himmeti Pir niyaz ederler. Allah Eyvallah!

  DEDE Allah…Allah Hizmetin kabul, muradın hasıl Yüzün ak ola Aliyyel Murtaza başın Hızır Yoldaşın olsun Aliyyel Murtaza Efendimizin Hüsnü himmetleri üzerinde olsun. Dil bizden nefes Pirimiz Hacı Bektaş Veliden olsun Gerçek erenler demine Hu!...Mümine ya Ali.

  GÖZCÜ Allah…Allah Allah’tan ola hidayet Muhammed Mustafa dan bize şefaat Aliyyel Murtaza dan ola keramet Hünkar Hacı Bektaş Veli den ola himmet kırklar meydanında Pirimiz Gözcü er Mustafa dan Karaca Ahmet Ber cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.

  DEDE Allah…Allah Hizmetin kabul muradın hasıl olsun. Gözcü Er Mustafa ve Karaca Ahmet Efendilerimizin hüsnü himmetleri üzerinizde olsun. Dil bizden nefes pirimiz Hacı Bektaşi Veli den olsun. Gerçek erenler demine Hu!

  ZAKİR Allah…Allah Erenler meydanı Hak divanında nefes okumaya, duaz imam söylemeye, yolumuz erkanımız üzere şelpe vurup hak demeye geldik. Ber cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.

  DEDE Allah…Allah Hizmetin kabul muradın hasıl olsun ağzınız ağrı dert görmesin nefesiniz kimya olsun Hizmet piriniz Bilalı Habeş, Abdüs samet, İmam Bakır ve yedi ulu ozanlarımızın hüsnü himmetleri üzerinizde olsun.Gerçek erenler demine Hu! Mümine ya Ali

  BEKÇİ Allah…Allah Güruhu naciyim Kırklar Meydanında bekçiyim Hamdülillah Pirimiz Hacı Bektaşi Veli dir Ali Muhammed den üstadımız İmam Hasan dır. Ber cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülend’e selavat

  BEKÇİ Allah…Allah Erenler meydanında yolumuz hak ola müşkülümüz hal ola Bu yolun sahibi bizleri saklaya bekleye. Ber Cemalı Muhammet Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.

  DEDE Allah …Allah Erenler sefasına bekçiler davasına Yaptığınız hizmetleriniz kabul muratlarınız hasıl olsun.Piriniz İmam Hasan Efendimizin Hüsnü Himmetleri üzerinizde olsun. Gerçek erenler demine hu! Mümine ya Ali

  SÜBÜRKECİ Allah…Allah Güruhu Naciyim Kırklar meydanında sübürkecüyim pir divanında durucuyum. Hamdülillah Pirimiz Hacı Bektaş Velidir. Ali Muhammedden üstadımız Seyidi Ferraşidir. Allah eyvallah Nefes pirdedir.

  SÜBÜRKECİ Allah ..Allah Üç bacıydık Güruhu Naciydik Kırklar meydanında sübürkeciydik. Sübürkeci Selman kör olsun Mervan gele yetişe Methi yi sahip zaman Allah eyvallah nefes pirdedir.

  SÜBÜRKECİ Allah…Allah Güruhu Naci yim kırklar meydanında sübürkeciyim. Hüseyin’i kerbela için gözlerim kanlı yaştır. Yüzbin lanet olsun yezidin bağrı kara taştır. Erenler meydanında Aliyyel Murtaza baştır Pirimiz kırklar içinde seyidi Ferraştır

  DEDE Allah…Allah Hizmetin kabul ola muradın hasıl ola Seyidi Ferraş efendimizin Hüsnü himmeti üzerinizde ola Gerçek erenler demine hu ! Mümine ya Ali.

  DEDE Allah …Allah Saile Selman mülkü Süleyman Kör olsun Mervan, Cennette Rıdvan carımıza yetişsin Ali şahı Merdan hizmetin hakka geçe Seyidi Ferraş efendimizin hüsnü himmeti üzerinize ola Gerçek erenler demine Hu!..

  İBRİKÇİ Allah…Allah Ben gulamı Haydarıyem etmem adudan havf-u pak çünkü bu yolda örnektir Selmani pak gönlümüzü hakka bağlayıp yunduk arındık olduk pak Nefes pirdedir.

  İBRİKÇİ Allah…Allah Haydarın yolunda sinem oldu çark dergahına yüz sürüp olmuşum haki pak Erenler bir yol kurdu kırklar içinde pirimiz üstadımız Selmani pak Ber Cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende Selavat.

  DEDE Allah …Allah Hizmetleriniz kabul muradınız hasıl ola elleriniz dert görmeye gönlünüz incinmeye isteğinizi dileğinizi hak Muhammed Ali vere Selmani Pak efendimizin Hüsnü himmetleri üzerinizde ola Gerçeğe Hu!..

  DOLUCU Allah…Allah Bade seni bade seni vermeyelim yade seni münkirin ne hakkı var zerre kadar dade seni Ber Cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.

  DEDE Allah…Allah Dolularımız dolu olsun gönüller hep gani olsun yardımcımız Şahı Merdan on iki İmam olsun içirenlere delil, içenlere aşk ilahi olsun. İçtiğimiz bu demler abu Kevser olsun Kızıldeli, Akyazılı sultan efendilerimizin demi yürüsün. Dil bizden nefes Pirimiz Hacı Bektaşi veliden olsun Gerçek erenler demine Hu! Mümine ya Ali.

  SECCADE Allah…Allah destur pirim Muhammed Mustafa’nın dır Bu seccade Aliyyel Murtazanındır bu seccade oniki İmamlarındır bu seccade Pirimiz Hünkar Hacı Bektaşi Velinin dir bu seccade Ber Cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.

  DEDE Allah .Allah postlar kadim ola İnkar def ola hayıra gelmiş hayıra serilmiş ola .Kırklar meydanında serilen bu seccadenin üzerinde sorgulanan canların didarı cennet ola günahları af ola seccadeniz temiz yüzünüz ak olsun Hz Fatıma anamızın hüsnü himmetleri üzerinizde olsun.Dil bizden nefes Pirimiz Hacı Bektaş Veliden olsun Gerçek erenler demine Hu!

  KUBANCI Allah…Allah Kurbanımız kabul ola Arasatta İmam Cafer sürüsüne karışa Aşk ile geldim meydana şahı katar uzatıyorum Ber Cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.

  DEDE Allah ..Allah Kurbanlarınız kabul ola.yardımcınız Hak Muhammed Ali on iki İmam ola hayır hizmetleriniz kabul muratlarınız hasıl ola hizmet piriniz Muhammed Ensar ve Kasap Cömert efendilerimizin hüsnü himmetleri üzerinizde ola dil bizden nefes pirimiz Hacı Bektaş Veliden Ola Gerçek erenler demine Hu! Mümine ya Ali

  PERVANE Allah…Allah Kırklar meydanında semah dönmeye Pir divanında hak aşkıyla yanmaya geldik hamdulillah Pirimiz Hacı Bektaş Veli dir Ali Muhammed’den üstadımız Hz Fatıma, Abuzer Gaffari dir. Ber Cemalı Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat
  DEDE Allah ..Allah Hayır hizmetiniz kabul muradınız hasıl ola İsteğinizi dileğinizi hak Muhammed Ali vere Döndüğünüz semahlardan hayır hasenet göresiniz Abuzer Gaffari nin ve Hz Fatıma nın hüsnü himmetleri üzerinizde ola Aliyyel Murtaza Kırklar semahına kaydede Gerçek erenler demine Hu! Mümine ya Ali.

  SOFRACI Allah…Allah Evvel Allah diyelim…Kadim Allah diyelim…Geldi Ali sofrası Hak versin biz yiyelim Allah eyvallah Nefes Pirdedir. “lokma dağıtıldıktan sonra ise” Elimde yoktur kantar terazi herkes odlumu hakkına razı… Diyerek toplumdan razılık alındıktan sonra dede yemeğe başlama duası verir.

  DEDE “Yemeğe başlamadan önce” -Onlar içleri çektiği halde yiyeceğini yoksula, öksüze, ve esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz . bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz derler “İnsan suresi ayet 8-9 “ Lokma hakkına evliya keremine gerçekler demine desturu pir izni mürşit yürüyenin lokması yürüye gerçek erenler demine Hu! Mümine Ya Ali.

  DEDE “Yemek yenildikten sonra” -Allah …Allah Nimeti celil. Bereketi Halil .Şefaatı Resul. İnayeti Ali. Himmeti Pirimiz Hünkar Hacı Bektaşi veli bu gide ganisi gele Hak Muhammed Ali kabul ede yiyene helal yedirene delil ola. Yiyeni yedireni pişirip getireni Hak saklaya Hızır Bekleye Şayen lillah Allah eyvallah

  İZNİKÇİ Allah …Allah Kırklar Meydanında İznikçiyim Pir divanında durucuyum.Pirimiz Hacı Bektaşi Velidir. Ali Muhammed den Üstadımız Hüzeymetül Ensaridir. Ber Cemali Muhammed Kemalı Hasan Hüseyin Ali ra Bülende selavat.

  DEDE Allah…Allah Hayır hizmetin kabul muradın hasıl olsun Piriniz Hüzeymetül Ensarinin Hüsnü himmetleri üzerinizde olsun. Dil bizden nefes Pirimiz Hacı Bektaşi Veliden Olsun Gerçek erenler demine hu ! Mümine ya Ali..

  ÇERAĞCI Yaradan Tanrı adıyla (“Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru, içinde ışık bulunan bir kandil yuvasına benzer. O ışık bir cam içindedir. Cam ise sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu, ne yalnız doğuda, ne de yalnız batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile neredeyse yağın kendisi aydınlatacak nur üstüne nurdur. Allah, dilediğini nuruna kavuşturur. Allah, insanlara misaller verir. O her şeyi bilir)”Nur suresi Ayet 35”

  (Eğilip çerağı yakar. Diz üstü durarak aşağıdaki tercemanı okurken, Cem erenlerini selavat vermeye çağırır.)

  Çerağı rüşan, fahr-i Dervişan, zuhur-i iman, Himmet-i Piran, Pir-i Horosan, Kürşad-ı Meydan, Kuvve-i Abdalan, Kanun-u Evliya gerçek Erenler Demine Hü! Çerağ-ı Evliya nuru-s Semavat, ki bu menzildir ol turu münacat. Kaçan kim ruşen ola kıl niyaz, Muhammed-Ali’ye candan Salavat.
  CEMAAT Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed Mustafa
  “ “ “ Aliyyel Murtaza
  Hasanü-l Mücteba
  Huseyn-i Kerbela
  Zeyne-l Aba
  Bakır Baha
  Cafer Rehnuma
  Kazım Musa
  Ali Sultan Rıza
  Muhammed Taki
  Ali Naki
  Hasan Askeri
  Muhammed Mehdi

  (Çerağcı Selavattan sonra Çerağın sağına soluna önüne niyaz ettikten sonra ayağa kalkarak geri geri çekilir. Meydanın orta yerinde dara durup aşağıdaki duvazı okur.)

  ÇERAĞ Çün çerağı fahr uyandırdık Hüdanın aşkına
  Seyyid el kevneyn Muhammed Mustafa’nın aşkına
  Sakii Kevser Aliyyel Murtazanın aşkına
  Hem Hatice Fatıma Hayrünissanın aşkına
  Şah Hasan Hulki Rıza hem Şah Hüseyni Kerbela
  Ol imamı etkiya Zeynel abanın aşkına
  Hem Muhammed Bakir ol kim nesli Paki Murteza
  Cafer üs Sadık İmamı Rehmümanın aşkına
  Musai Kazım İmamı Serfirazı ehli Hak
  Hem Ali Musa Rızayı Sabiranın aşkına
  Şah Taki ve Ba Naki hem Hasanül Askeri
  Ol Muhammed Mehdi Sahip Livanın aşkına
  Pirimiz üstadımız Bektaş Velinin aşkına
  Haşredek yanan yakılan aşikanın aşkına

  CEMAAT Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed

  DEDE Allah Allah! Hizmetin kabul, muradın hasıl ola. Cabir Ensarinin himmeti üzerinde ola. Gerçek Erenler demine Hu!

  (Duasını alan Çerağcı meydanı terk ederken Zakirler devreye girerler)  SAKKA Bismi Şah..”-Biz her canlıyı sudan yarattık”(Enbiya suresi Ayet 30”) .Bütün dertlere derman olsun . Selamullah ala İmam Hüseyin Ve âl-i İmam Hüseyin Evlad-ı imam Hüseyin Lanetullah katil-i İmam Hüseyin .(Allah ın laaneti İmam Hüseyin in Katilinin üzerine olsun)
  Lütfuna muhtacız eyle ihsan ya Hüseyin---Derdimize senden derman eyle derman ya Hüseyin-- -Gayriye muhtaç kılma âşıkânı elaman---Sen medet kıl bizlere her vakit yâ Hüseyin---Sad hazeran Laanet olsun ol güruhu dalâle---Nakz-ı ahd ile şehit kıldılar anlar seni ya Hüseyin---İsm-i Pâkin aşkı için zikredeni koyma zulmette hergiz---Bermurad et dide-i giryan ile ağlayanı Ya Hüseyin---İznin ile su tapşırdım aşkına vermek için---Aşkınla içenlere kıl ab-ı hayat Ya Hüseyin.
  Bercemali Muhammed Kemali Hasan Hüseyin Ali Ra Bülende Salavad!

  CEMAAT Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed.
  (Sakka sürahiden küçük bardaklara birer yudumluk su ko***** dede ile birlikte üç kişiye su verirken)


  SAKKA Geçmişiz biz canı baştan erenler aşkına
  Can gözü dem be dem Hakkı görenler Aşkına
  Kerbela deşti gamında can verenler aşkına
  Gözüm yaşı sebil ettim Şahı şehidim adına

  (Sonra meydanın çevresini dolanarak elindeki sudan tüm cemde oturanlara serpiştirirken)
  SAKKA Selamullah ya Hüseyin (3 Kez) Ahmedi Muhtar aşkına Hayderi Kerrar aşkına Sadıkı Sakka Selman pak aşkına. Sakkahüm ya imam Hasan Sakkahüm Şah Hüseyin Kıl şefahat katresi düşene ya Hüseyin Yardım eyle Allah.. Allah çağrışana ya Hüseyin Selamullah ya Hüseyin (3 kez)
  (Sakka bundan sonra meydanın ortasında dara durur)

  DEDE Allah,Allah! Hizmetini şehidler Şahı kabul etsin. Selmanı Pakın himmeti üzerinde olsun. Gerçeğe hu!

  DAR GÜLBANGI Allah ..Allah Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız pirden hayır hasenet göresiniz. Cenabı Hak ikrarınızda ber karar eyleye Muhammed’e kul Ali’ye talip eyleye. Ceddi cemalım ve pirimiz Hünkar Hacı Bektaşi Veli efendimiz Bu yoldan, bu dardan, bu pirden ayırmaya. Şeytan şerrinden adu mekrinden koruya dilde dileklerinizi gönülde muratlarınızı vere. Dil bizden nefes pirimiz Hacı Bektaşi Veliden ola. Gerçek erenler demine Hu! Mümine Ya Ali.

  NAD-I ALİ DUASI Allah …Allah

  Nad-ı Aliyyen mahzar-ül acaip
  Tecidühü avnen leke fin –nevaip
  Li küllü hemmin ve ğammin seyen-celi
  Binur-u azametike Ya Allah Ya Allah Ya Allah
  Binur-u nübüvetike Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed
  Binur-u Velayetike Ya Ali Ya Ali Ya Ali
  Edrikni edrikni edrikni
  La fetta illa Ali la seyfa illa Zülfikar
  La gaza illa gaza el –Murtaza bil iktidar
  Her bir kaza ve bela senden gelirse
  Def eyle ya Perverdigar
  Münkirin boynundan gitmesin Tığ ile teber
  La fetta illa Ali La seyfa illa zülfikar
  Gerçek erenler demine hu mümine ya Ali

  Burada verilen deyiş ve duazlar örnektir.

  ERGÜL ŞANLI'dan (alıntıdır)


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. ALEVİ KELİMESİNİN ANLAMI (BANA GÖRE)
  By sevgi_seli in forum Alevilik Tarihi
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 08-02-2009, 22:22
 2. Isminizin anlami nedir?
  By Hulya in forum Ziyaretçiler ( Soru - Cevap )
  Cevaplar: 35
  Son Mesaj: 10-28-2008, 21:15
 3. RUMUZUNUZUN ANLAMI NEDİR??
  By bluedream in forum Genel Muhabbet ve Eğlenceli Anketler
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 07-08-2008, 13:55
 4. ALEVİLERE YAPILAN HAKARETİ PROTESTO EDİYORUZ
  By cayan in forum Yazılar,Makaleler,Araştırmalar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06-09-2008, 16:00
 5. ALEVİLERE YAPILAN İFTİRALARA CEVAP
  By ayfer in forum Yazılar,Makaleler,Araştırmalar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06-06-2008, 23:07

Bu Konudaki Etiketler

Telif Hakları vBulletin v4.1.8 © 2000-2011, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
Sorularınız, önerileriniz ve şikayetleriniz için webmas52@gmail.com adresine mail atınız.

alevi arkadaşlık

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104